Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Rugpjūčio 30 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 47-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL VALĖS GIBIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 20 min.)

2. DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU (D. Jezukevičienė; 20 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.)

4. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

7. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2019 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO (A. Juonienė; 10 min.)

8. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠALTINIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI (A. Juonienė; 10 min.)

9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MIŠKININKŲ G. 63A, BALNINKŲ K., NEMUNAIČIO SEN., ALYTAUS RAJ., NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

10. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS KEPYKLOS G. 25-89, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU(A. Juonienė; 10 min.)

11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

13. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.)

14. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI (A. Juonienė; 10 min.)

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-127 “DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS” PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO (A. Juonienė; 10 min.)

17. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO (STATYTOJO) FUNKCIJAS (A. Juonienė; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-409 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 18, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

20. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja; 10 min.)

21. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

22. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO(R. Ališauskienė; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2018–2019 M. M. NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

24. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (R. Ališauskienė; 10 min.)

25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-328 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

27. DĖL MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMO MEMORANDUMĄ SU JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO (UNICEF) LIETUVOS NACIONALINIU KOMITETU (R. Ališauskienė; 10 min.)

28. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

29. DĖL PRITARIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTUI „TRADICINIAI AMATAI MODERNIOJE EUROPOJE“(R. Ališauskienė; 10 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO(R. Ališauskienė; 10 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

33. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

34. DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (V. Liaukuvienė; 10 min.)

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINIO REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO (Nerijus Abromaitis, Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ BEI DEKORATYVINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO (N. Abromaitis; 10 min.)

37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-420 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas; 10 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

39. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO SRITYJE“ PROJEKTE (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Rasmutė Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *