Proga Alytui sustiprėti kovoje dėl investuotojų: pritarta gamybinių patalpų projektavimo darbams

Alytus dar vienu žingsniu arčiau tikslo tapti patrauklesniu investuotojams –  miesto savivaldybės taryba šiandien pritarė ga­my­bi­nio pa­sta­to Pra­mo­nės par­ke Lankų g. 14 pro­jek­ta­vi­mui.

Pasak Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jo Taut­vy­do Ta­mu­le­vi­čiaus,modernių gamybinių patalpų būsimiems investuotojams poreikis neabejotinas.„Nesinori, kad pasikartotų praėjusių metų patirtis, kai dėl tų pa­čių ge­rai įreng­tų, šil­do­mų pra­mo­ni­nių pa­tal­pų Pra­mo­nės ra­jo­ne kon­ku­ra­vo net ke­lios už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės. Jas iš­si­nuo­mo­jo bal­dus ga­mi­nan­ti da­nų įmo­nė „The­ca“, o ki­tos, ieš­ko­ju­sios pa­ruoš­tų pa­tal­pų ga­my­bai, pa­si­trau­kė ne tik iš Aly­taus, bet ir iš Lie­tu­vos“, – teigė T. Tamulevičius.

Anot jo, pra­ra­dus bū­si­mus in­ves­tuo­to­jus, ku­rie bū­tų su­kū­rę po ke­lis šim­tus nau­jų dar­bo vie­tų aly­tiš­kiams, skubama imtis aktyvesnių veiksmų. „Kadangi pra­mo­nės par­ke ne vi­si skly­pai tin­ka sta­ty­boms, šį­met in­ves­tuo­ja­me į skly­pų su­tvar­ky­mą. Džiugu, kad taryba pri­tarė 1 tūks­tan­čio 200 kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio ga­my­bi­nio pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mui. Ar jis bus sta­to­mas vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, o gal­būt kar­tu su sta­ty­bos lei­di­mu per­leis­tas in­ves­tuo­to­jui, ku­riam tai pa­dė­tų su­tau­py­ti ge­rą pus­me­tį? Tai klau­si­mai, į ku­riuos at­sa­ky­si­me at­ei­nan­čių me­tų pra­džio­je, kai tu­rė­si­me pa­ruoš­tą pro­jek­tą“, – sakė T.Ta­mu­le­vi­čius.

 

Aly­tus, tu­rė­da­mas pa­ruoš­tas sta­ty­boms pra­mo­ni­nes pa­tal­pas, tap­tų kon­ku­ren­cin­gu mies­tu Lie­tu­vo­je, nes to­kių pa­tal­pų ieško investuotojai.

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *