Alytaus darbdaviai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa (toliau – Programa) siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją.

Programos vykdymo terminas – einamųjų metų birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu. Įdarbinimo trukmė – darbdavio ir darbuotojo susitarimas, apibrėžtas darbo sutartyje.

Programoje gali dalyvauti darbdaviai:

 • Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurių buveinė yra registruota Alytaus mieste ir veiklą vykdo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (įskaitant savivaldybės įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir kt.);
 • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Programoje gali dalyvauti 14–19 metų jaunuoliai:

 • deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje, besimokantys ugdymo įstaigose;
 • deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje, turintys specialiųjų ar individualiųjų ugdymosi poreikių, ir jaunuoliai su negalia, kurie mokosi ugdymo įstaigose.

Programos lėšomis negali būti finansuojami atvejai, kai:

 • Programos dalyviai buvo įsidarbinę darbovietėje ugdymo proceso metu. Už ugdymo proceso metu dirbtas dienas kompensacija negali būti mokama, šios dienos išskaičiuojamos iš kompensuojamos sumos;
 • Programos dalyviai ir darbdavys yra artimieji giminaičiai;
 • darbdavys įsiskolinęs Alytaus miesto savivaldybės administracijai;
 • trūkstant lėšų Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programoje;
 • Darbdavys, dalyvaujantis Programoje, tais pačiais kalendoriniais metais kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyrių dėl kompensacijos už to paties jaunuolio įdarbinimą pagal Verslo skatinimo ir lėšų skyrimo smulkaus ir vidutinio verslo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-02-24 tarybos sprendimu Nr. T-38 „Dėl Verslo skatinimo ir lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Programos dalyviai (jauni žmonės) susiranda būsimą darbdavį arba darbdavys susiranda jauną (-us) žmogų (-es). Tarpusavyje suderinę dalyvavimą Programoje, jaunuolis (-iai) pateikia būsimam darbdaviui visus reikiamus duomenis paraiškai užpildyti. Darbdaviai kvietime nurodyto termino metu elektroniniu būdu užpildo kvietime pateiktą paraiškos formą  ir iki kvietime nurodyto termino pabaigos paraišką atsiunčia Alytaus miesto savivaldybės administracijai el. paštu info@alytus.lt arba pateikia registruoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus, kartu su paraiška pateikiamas jaunuolio (-ių) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą, leidžiantį dirbti – tuo atveju, jeigu jaunuoliui (-iams) nėra 16 metų, darbdavys pasilieka sau.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jaunuolį lėšos kompensuojamos šia tvarka:

 • už vieną mėnesį kompensuojama 1 minimalioji mėnesinė alga už jauną žmogų, įdarbintą visa darbo laiko norma. Už du mėnesius kompensuojama 2 minimaliosios mėnesinės algos už jauną žmogų, įdarbintą visa darbo laiko norma, dirbant ilgiau nei du mėnesius, kompensacija skaičiuojama proporcingai išdirbtų dienų skaičiui ir darbo laiko normai;
 • jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai išdirbtas valandas; nekompensuojamos išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, už darbą poilsio ir švenčių dienomis;
 • jaunuolis turi būti išdirbęs ne mažiau kaip 10 darbo dienų;
 • kompensuojamų išlaidų periodas birželio–rugpjūčio mėnesiai (ne ugdymo proceso metu);
 • vienam darbdaviui kompensuojama ne daugiau kaip už 3 įdarbintus jaunuolius;
 • įdarbintas jaunuolis Programa gali pasinaudoti tik vieną kartą per finansinius metus.

Dalyvaudamas programoje darbdavys įsipareigoja:

 • sudaryti su įdarbinamuoju asmeniu teisės aktus atitinkančią  darbo sutartį;
 • įdarbindamas asmenis, kuriems yra 14–18 metų, vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurie apibrėžia asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimą;
 • užtikrinti įdarbinamajam asmeniui teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;
 • išmokėti įdarbinamajam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį;
 • sumokėti, vadovaudamasis teisės aktais, visus mokesčius, susijusius su darbo santykiais;

Alytaus miesto savivaldybės administracijai el. paštu info@alytus.lt arba Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus, pateikti teisingus ir tinkamai įformintus dokumentus, susijusius su kiekvienu įdarbintu jaunuoliu iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

Dokumentai priimami nuo gegužės 30 d. iki birželio 13 d. Paraiškų paskutinė registravimo diena – birželio 14 d.

Viena paraiška ir sutikimo forma pildoma vieno jaunuolio duomenims pateikti. Jeigu tas pats darbdavys įdarbina 2–3 jaunuolius, už kiekvieną jaunuolį pildomos atskiros paraiškos ir sutikimo formos.

Direktoriaus įsakymas su Programos dalyvių (darbdavių) sąrašu bus tvirtinamas 2024 m. birželio 18–21 d. Programoje gali dalyvauti tik Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Programos dalyvių (darbdavių) sąraše esantys dalyviai. Programos dalyviai po Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo el. paštu bus informuoti apie dalyvavimo/nedalyvavimo Programoje galimybes.

Daugiau informacijos rasite čia

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *