Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras turi naują direktorių

Va­sa­rio 2-ąją vykusiame konkurse Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti dalyvavo keturi kandidatai. Konkursą penkių metų kadencijai laimėjo Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro aikš­te­lių eks­plo­a­ta­ci­jos sky­riaus va­do­vas Au­ri­mas Ul­du­kis.

Naujasis ARATC va­do­vas savo darbą pradėti galės, kai bus gau­ta ne­pri­ekaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją pa­liu­di­jan­ti pa­žy­ma iš STT ir tuomet kai jo kan­di­da­tū­rą pa­tvir­tins šios ben­dro­vės ak­ci­nin­kai.

Buvęs direktorius Algirdas Rei­pas šiai bendrovei va­do­vavo nuo jos įkū­ri­mo pradžios. Šiuo metu jis vadovauja laikinai, kol bus paskirtas nau­jas di­rek­to­rius.

Linkedin duomenimis A. Uldukis Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra bai­gęs eko­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jas ir Kokybės valdymo programos magistro studijas, o My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro stu­di­jas.

Bendrovė ARACT nuo 2002 m. sukūrė ir administruoja pažangią regioninę atliekų tvarkymo sistemą septyniose savivaldybėse: Alytuje, Alytaus rajone, Birštone, Druskininkuose, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *