Skundas etikos sargams prieš Alytaus miesto merą nepasitvirtino

Alytaus miesto meras N. Cesiulis. AMS nuotr.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė nu­trauk­ti gauto skundo pagrindu pradėtą ty­ri­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Nerijaus Cesiulio skir­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sa­vo pa­ta­rė­jui Au­re­li­jui Ja­ru­še­vi­čiui.

Birželio 30-ąją vykusiame VTEK posėdyje buvo aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų kontroliuoti, kaip laikomasi šio teisės akto. Tirta situacija, kai meras galbūt skyrė pinigines išmokas savo patarėjui A. Jaruševičiui, kuris dėl VPIDĮ pažeidimo patekus į interesų konfliktą negalėjo jų tam tikrą laiką gauti.

Posėdžio metu buvo nuspręsta tyrimą nutraukti, nes VTEK at­sto­vės spau­dai Eg­lės Iva­naus­kai­tės teigimu: „nebuvo nustatyta aki­vaiz­džių duo­me­nų, ku­rie tie­sio­giai pa­tvir­tin­tų, kad ska­tin­da­mas sa­vo pa­ta­rė­ją me­ras žinojo apie jo padarytus šiurkš­čius pa­žei­di­mus, kai anks­čiau pa­ta­rė­jas ėjo mies­to ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. 2019 metais dabartinis mero pa­ta­rė­jas, bū­da­mas ta­ry­bos na­riu, bu­vo pa­te­kęs į in­te­re­sų kon­flik­tą ta­ry­bo­je spręs­da­mas klau­si­mus, susijusius su ki­ta sa­vo dar­bo­vie­te – ben­dro­ve Aly­taus bū­tų ūkis“.

Pasak E.Iva­naus­kai­tės, tuo me­tu N. Ce­siu­lis dar ne­bu­vo me­ru, tad jam dar ne­ga­lio­jo pa­rei­ga vyk­dy­ti interesų derinimo kon­tro­lę kaip tai nu­sta­to VPIDĮ.

VPIDĮ nustato, jog deklaruojantys asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba.

Panašūs įrašai:

Vienas komentaras apie “Skundas etikos sargams prieš Alytaus miesto merą nepasitvirtino

  1. gatavi vienas kitam perkast gerkles, vieni skundai, laikykis mere, pakol dar nesugraužė po kauliuką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.