Seimo narys R. Šarknickas: „Nėra tokios valstybės, kurioje pokyčiai nevyktų be klaidų“

Praėjus kiek daugiau nei metams po Seimo rinkimų valdantieji vardina savo nuveiktus darbus, tačiau įvairios apklausos rodo, kad šalies gyventojų jais įtikinti bent jau kol kas nepavyko. Apie tai ir kitus svarbius dalykus kalbamės su Alytaus miesto gyventojų išrinktu Seimo nariu Robertu Šarknicku.

Praėjo metai po Seimo rinkimų. Kaip apibūdintumėte šį laikotarpį?

Jis buvo įvairus. Liūdna, kad nuo šalies Nepriklausomybės atkūrimo praėjo dvidešimt septyneri metai, o mes vis dar neturime bendravimo kultūros diskusijose, tokioje institucijoje kaip Seimas gali būti tiek nepagarbos žmogui ir kitokiai nuomonei.

Kita vertus, džiugu, kad darbai vyko ir vyksta. Labai svarbu jų nevilkinti, nes Lietuva per įvairias valstybines įstaigas yra stipriai išvogta. Įvyko ne viena reforma, dėl kurių teko atlaikyti aršų puolimą. Suprantama, tai palietė tam tikrus klanus, tačiau – gana, valstybė turi pradėti kvėpuoti grynu oru.

Kuriuos vienerių metų Seimo darbus galėtumėte pavadinti „didžiaisiais“, ypač reikšmingais Lietuvai?

Be­ne pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je dau­giau nei 600 mln. eu­rų, sukaupti per augančią ekonomiką, pa­skirs­ty­ti so­cia­li­nei ap­sau­gai, skur­do ir at­skir­ties ma­ži­ni­mui. Kitąmet vi­du­ti­nė mėnesinė se­nat­vės pen­si­ja bus maždaug 63 eu­rais didesnė – to­kio spar­taus pen­si­jų au­gi­mo nė­ra bu­vę per vi­są at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­ją, o kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas re­kor­di­ne – 28,6 mln. eu­rų – su­ma.

Šiam Sei­mui per pir­muo­sius dar­bo me­tus pagaliau pa­vy­ko iš­ju­din­ti va­di­na­mą­ją miš­kų re­for­mą, pa­grei­tį įgau­na ir ki­tų vals­ty­bės įmo­nių per­tvar­kos, vyksta pokyčiai aukštojo mokslo srityje, pri­im­tos ir įgy­ven­di­na­mos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­vy­ko ge­ro­kai pa­di­din­ti bau­das už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, iš­plės­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ga­lias.

Tačiau BNS naujienų agentūros užsakyta ir tyrimų kompanijos RAIT atlikta apklausa parodė, jog didžioji dalis Lietuvos gyventojų nėra patenkinti Seimo vienerių metų veiklos rezultatais…

Tam įtakos turėti galėjo keletas dalykų. Pirma, vyko nuolatinis puolimas dėl reformų, kurių vengė dauguma buvusių valdžių. Antra, Seimui puošnumo nepridėjo ir kai kurių narių nepadorus elgesys. Kita vertus, svarbu suprasti, kad klaidos yra neišvengiamos, nes nėra tokios valstybės, kurioje pokyčiai nevyktų be klaidų. Norėtųsi visiems palinkėti darnos ir susiklausymo, girdėti vienas kitą, perlipti per savo ambicijas, kas kartais būna ir nemalonu.

Kokie svarbūs sprendimai mūsų šalies laukia jau netrukus?

Šimtai tūkstančių užsienyje gyvenančių lietuvių bei Lietuvoje likę jų artimieji su nekantrumu laukia dvigubos pilietybės klausimo sprendimo. Referendumas, planuojamas kartu su Lietuvos prezidento rinkimais 2019-aisiais, yra vienas tų ypač svarbių laukiančių darbų, aktyviai dirbame prie jo.

Nemažai bendraujate su savo rinkėjais – alytiškiais. Kokie jų ir Alytaus miesto skauduliai šiandien yra didžiausi? Kaip juos sprendžiate?

Daugiausiai klausimų sulaukiu dėl nepasitikėjimo biurokratais, kai kurių bendrijų pirmininkų lobizmo. Smagu, kad kartu susitelkę, randame sprendimus šioms problemoms. Pats važiuoju pas gyventojus, į įstaigas, nešališkai stengiuosi viską įvertinti. Labai džiaugiuosi, kad pavyko išspręsti klausimą dėl Vingio g. 5 verslininkų konflikto dėl elektros atjungimo, kuris tęsėsi kelis mėnesius.

Didžiausios problemos, su kuriomis šiandien susiduria Alytus – investicijų ir darbo vietų stygius. Aš, kaip Seimo narys, dirbu su teisėkūra, tačiau nuolat domiuosi ir ieškau galimybių miestui, siūlau verslo atstovams aktyviau teikti paraiškas įvairiems projektams, kviestis investuotojus, tarpininkauju tarp jų ir ministerijų bei viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“. Tiesa, galiu atskleisti, kad šiuo metu vyksta derybos ir jau kitąmet, jei niekas nepakiš kojos, turėtume pasiekti svarbų susitarimą dėl naujo investuotojo Alytuje.

Asmeninio archyvo nuotr.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.