Pradėta tikrinti, kaip ūkininkai laikosi kompleksinės paramos reikalavimų

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai, siekdami nustatyti, kaip ūkininkai laikosi kompleksinės paramos reikalavimų, pradėjo ūkių patikras. NMA darbuotojai artimiausiu metu planuoja aplankyti apie 2 000 žemės ūkio subjektų ūkių.
Tam, kad padėtų išvengti galimų pažeidimų, NMA parengė išsamų Kompleksinės paramos reikalavimų vadovą. Kviečiame susipažinti su jame pateikiama informacija.
Primename, kad kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones. Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, einamaisiais kalendoriniais metais turi būti patikrinta ne mažiau kaip 1 proc. paraiškas pateikusių ūkininkų.
Kadangi paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas ūkininkai pavėluotai dar gali teikti iki liepos 1 d., planuojama, kad be paminėtų 2 000, patikroms bus papildomai atrinkta 1 000 žemės ūkio subjektų ūkių.
Tinkamai tvarkyti mėšlą bei srutas
Laikantys gyvulius ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį į reikalavimus, susijusius su mėšlo, srutų tvarkymu.
Žemės ūkio veiklos subjektai, vienoje vietoje laikantys nuo 5 iki 100 SG, mėšlą ir (ar) srutas turi kaupti tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose ar tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto. Tuo tarpu laikantys daugiau kaip 100 SG žemės ūkio subjektai mėšlą ir srutas privalo kaupti tvartuose, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose. Mėšlidžių ir srutų kauptuvų talpa turi būti tokia, kaip nurodyta Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše.
Taip pat verta priminti apie draudimą skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti arčiau kaip 2 metrai iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Be to, draudžiama skleisti mėšlą vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose.
Laikytis reikalavimų erozijai jautriose teritorijose
Siekiant apriboti dirvos eroziją, Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimu draudžiama auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (bulves, pašarinius ir cukrinius runkelius, kitus šakniavaisius ir šakniagumbius) statesniuose negu 12 proc. šlaituose.
Atliekant patikras, bus tikrinama pagal tam tikrą žemėlapio sluoksnį, ar statesniuose negu 12 proc. šlaituose nėra auginami burokėliai, morkos, kaliaropės, svogūnai, porai, česnakai, salierai, baltieji, juodieji ridikai, ridikėliai, griežčiai, ropės, pastarnokai, bulvės, cukriniai ir pašariniai runkeliai. Paminėto reikalavimo pažeidimas vertinamas kaip tyčinis.
Nenaudoti trąšų, pesticidų ar kalkinti žemės ūkio naudmenas
Siekiantys paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ ar tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio analogišką priemonę turi laikytis draudimo naudoti trąšas, pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas.
Taip pat  pareiškėjai, siekiantys išmokų pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, privalo laikytis jų teritorijoje taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų. Pavyzdžiui, draudžiama suarti pievas arba ganyklas arba apsėti jas kultūrinėmis žolėmis, naudoti trąšas ir pesticidus, sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą, taip pat apribotas ganomųjų gyvulių skaičius 1 hektarui, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai.
Nedeginti žemės augalų
Kaip ir kiekvienais metais, bus tikrinama, ar laikomasi draudimo nedeginti žemės ūkio augalų bei jų ražienų, žolės ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“.
Patikros – atsižvelgiant į įsipareigojimų terminą
Kompleksinės paramos reikalavimai, kurių turi laikytis ūkininkai, kai įsipareigojimų terminai dar nepasibaigę, kaip, pavyzdžiui, juodojo pūdymo apsėjimas, bus tikrinami vėliau. Todėl NMA Kontrolės departamento specialistai grįš į kai kurių pareiškėjų ūkius po lapkričio 1 d.
Pažymėtina, kad atliekant patikras ūkiuose tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal priemones, programas, veiklas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti patikros metu (deklaruotas pasėlis, plotas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų vykdymas).
Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus.
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.