Smulkieji ir vidutiniai Alytaus miesto verslininkai kviečiami pasinaudoti savivaldybės parama

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyrius kviečia smulkaus ir vidutinio verslo įmones teikti prašymus finansinei paramai gauti. Jų minėtas skyrius lauks iki 2024 m. spalio 31 d.

Remiamos 5 finansavimo priemonės:

Naujų darbo vietų įkūrimo dalinis kompensavimas 

 • SVV subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą Alytaus miesto savivaldybėje ir joje įdarbino darbuotoją, kuris išdirbo paskutinius 12 mėnesių iki prašymo pateikimo, o nuo įdarbinimo pradžios turi būti praėję ne daugiau kaip 14 mėnesių. SVV subjektai gali gauti dalinį kompensavimą: vienai įkurtai naujai darbo vietai, įdarbinus Alytaus miesto gyventoją (turi būti deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta) pagal neterminuotą darbo sutartį, visu etatu ir mokant ne mažesnį kaip Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis. Skiriama vieną kartą iki 1 000 eurų dalinė išlaidų kompensacija, atsižvelgiant į darbuotojo darbo užmokestį, įformintą darbo sutartyje.
 • Išlaidų kompensavimas skiriamas tik labai mažoms įmonėms (iki 10 darbuotojų) arba įmonės įregistravimo pradžia – ne anksčiau kaip 36 mėnesiai iki paraiškos pateikimo datos. Finansuojamos ne daugiau kaip 5 vienos įmonės darbo vietos, t. y. maksimali galima suma – 5 000 eurų.
 • Su prašymu skirti lėšų pateikiama asmens, išdirbusio paskutinius 12 mėnesių iki prašymo skirti lėšų pateikimo dienos, darbo sutarties kopija ir kiti įdarbinimą pagrindžiantys dokumentai.
 • Teikiant prašymą darbo santykiai su darbuotoju negali būti nutrūkę.
 • Per vienerius metus nuo kompensavimo sutarties pasirašymo dienos verslo subjektas privalo sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti darbo apskaitos žiniaraščius ir kitus susijusius dokumentus.

Mokomųjų mokinių bendrovių ir naujų jaunimo verslumo iniciatyvų dalinis kompensavimas 

Vienai mokomajai mokinių bendrovei ir jos iniciatyvoms paremti gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 eurų per metus.

 • Lėšos gali būti skirtos priemonėms, reikalingoms medžiagoms įsigyti, mokymų paslaugų, verslo įgūdžių stovyklų organizavimo išlaidoms kompensuoti.
 • Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais, išskyrus atvejus, kai išlaidos patirtos lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos šioms išlaidoms kompensuoti teikiamos ateinančiais metais.
 • Mokomosios mokinių bendrovės iki 2024 m. gegužės 31 d. kartu su prašymu turi pateikti patirtų išlaidų dokumentus ir turėti viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) išduotą leidimą vykdyti veiklą.

 Jaunuolių įdarbinimo nuo 14 iki 21 metų darbo užmokesčio dalinis kompensavimas 

 • SVV subjektui už įdarbintą jaunuolį visu etatu per mėnesį kompensuojama 500 eurų. Jei jaunuolis dirbo ne visu etatu, kompensacija skaičiuojama proporcingai išdirbtų dienų skaičiui.
 • Kompensacija suteikiama ne mažiau kaip už 15 darbo dienų ir ne daugiau kaip už 3 mėnesius. Darbuotojų deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta turi būti Alytaus miesto savivaldybėje. Darbo sutartis turi būti sudaryta vadovaujantis Darbo kodekso ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunuolių įdarbinimą.
 • SVV subjektui dėl to paties jaunuolio įdarbinimo kompensavimas suteikiamas tik vieną kartą.
 • Kompensacija tam pačiam darbdaviui gali būti skiriama ne daugiau kaip už 4 įdarbintus jaunus asmenis per metus.
 • Kompensuojamų išlaidų periodas ne ugdymo proceso metu: kompensacija skiriama už faktiškai išdirbtą ne ugdymo proceso (birželio, liepos, rugpjūčio) laikotarpį ir pateikus visus reikalingus su įdarbintu darbuotoju susijusius  dokumentus. Prie prašymo pridedama darbuotojo darbo sutarties kopija.

Jauno verslo idėjai įgyvendinti 

Kompensuojant padengiama iki 5 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų išlaidų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki prašymo skirti lėšų pateikimo dienos.

 • Kompensacija skiriama tik labai mažoms įmonėms (iki 10 darbuotojų), kurių įregistravimo pradžia – ne anksčiau kaip 36 mėnesiai iki paraiškos pateikimo datos.
 • Pateikiami tai pagrindžiantys įrangos, naudojamos verslo veiklai, techninės pagalbos priemonių, reikalingų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, dokumentai, įrodantys jų įsigijimą, sumontavimą ir pritaikymą verslo pradžiai.
 • Per trejų metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo sutarties pasirašymo už paramos lėšas įsigyta įranga negali būti parduota ar kitaip perleista tretiesiems asmenims.
 • SVV subjektas, gavęs paramą, praėjus 12 mėnesių nuo išlaidų kompensavimo sutarties pasirašymo, įsipareigoja Verslo skyriui pateikti veiklos vykdymo ataskaitą.
 • Jauno verslo idėja pristatoma Verslo skatinimo komisijai susitikimo metu. Kompensacija skiriama tik įvertinus ir pritarus Verslo skatinimo komisijai.

Veiklos kokybės gerinimo įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas
Veiklos kokybės gerinimo įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas – padengiama iki 3 000 eurų, bet ne daugiau kaip 50 procentų išlaidų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki prašymo skirti lėšų pateikimo dienos.

 • Parama skiriama pagal prioritetines kryptis: skaitmeninimas, klimato kaitos mažinimas/žaliasis kursas, naujų, inovatyvių technologijų diegimas.
 • Kompensacija skiriama tik labai mažoms įmonėms (iki 10 darbuotojų) dokumentais pagrįstoms išlaidoms už įsigytos įrangos, naudojamos verslo veiklai, techninės pagalbos priemonių, reikalingų darbo vietos funkcionavimui pagerinti ir užtikrinti, įsigijimą, sumontavimą ir pritaikymą, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir automobilius.
 • Per trejų metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo sutarties pasirašymo už paramos lėšas įsigyta įranga negali būti parduota ar kitaip perleista tretiesiems asmenims. SVV subjektas, gavęs paramą, praėjus 12 mėnesių nuo išlaidų kompensavimo sutarties pasirašymo, įsipareigoja Verslo skyriui pateikti veiklos vykdymo ataskaitą.
 • Įrangos įsigijimo pagrįstumas pristatomas Verslo skatinimo komisijai susitikimo metu. Kompensacija skiriama tik įvertinus ir pritarus Verslo skatinimo komisijai.

Norinčius pasinaudoti teikiamos kompensavimo priemonėmis ar kilus klausimams prašome kreiptis į Verslo skyriaus vedėjo pavaduotoją Rasą Michnovič el. p. rasa.michnovic@alytus.lt arba +370 678 19 672.

Išsamiai susipažinti su Verslo skatinimo ir lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašu galite  https://va.alytus.lt/document/69407 

Prašymo forma

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *