Tūkstantmečio mokyklų programa: Alytus į pirmąjį etapą nepateko, laimę bandys antrą kartą

Tūkstantmečio mokyklų programa – unikali galimybė atnaujinti mokyklas ir patobulinti mokyklų veiklas keturiose srityse. Į pirmąjį etapą nepateko nė viena Alytaus miesto mokykla, tačiau antrasis etapas – viltis Alytaus miestui, kad į programą patekti pavyks. Tam miesto savivaldybė įvykdė viešąjį pirkimą, kad jį laimėjusi įmonė tinkamai parengtų paraišką dalyvavimui projekte. Ši paslauga atsieis apie 10 tūkst. eurų. Alytaus miesto savivaldybė atrinko penkias mokyklas, kurios sėkmės atveju dalyvaus programoje. Tikimasi, kad šios programos tikslų įgyvendinimui Alytaus miestui bus skirta apie 2,8 mln. eurų.

„Mokyklų atranka buvo vykdoma pagal pagrindinius programoje nurodytus kriterijus ir pateiktas paraiškas. Galimybė dalyvauti Tūkstantmečio mokyklų programoje buvo suteikta visoms savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose mokinių skaičius yra >200. Mokyklos turėjo užpildyti paraišką dėl galimybės dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Pirmuoju etapu buvo vertinama mokyklų motyvacija dalyvauti programoje, antruoju etapu išskirtos mokyklos pagal vykdomus egzaminus, trečiuoju etapu atliktas įstaigų pagal tipus vertinimas, ketvirtuoju etapu atrinktos daugiausia mokinių turinčios ugdymo įstaigos. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai komitetuose buvo supažindinti su atrinktų dalyvauti Tūkstantmečio mokyklų programoje mokyklų sąrašu ir argumentais, kodėl atrinktos būtent šios mokyklos. Po to atrinktos mokyklos buvo patvirtintos 2022 m. balandžio 14 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.

Tūkstantmečio mokyklų programos projekte dalyvauti atrinktos penkios miesto mokyklos – Alytaus Senamiesčio mokykla, Alytaus Likiškėlių progimnazija, Alytaus „Volungės“ progimnazija, Alytaus Jotvingių gimnazija ir Alytaus Putinų gimnazija.

Sėkmės atveju šios mokyklos turės įgyvendinti keturis uždavinius – užtikrinti sklandžią  mokinių adaptaciją ir  sumažinti mokymo(si)  netolygumus  pereinant iš vienos ugdymo  pakopos į kitą, užtikrinti kompetencijomis grįstų ugdymo praktikų diegimą ir taikymą, stiprinant vadovų, pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderystę, sukurti STEAM ir kultūrinio ugdymo ekosistemą, inicijuojant tinklaveiką su švietimo, socialiniais, verslo ir kultūros partneriais ir didinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo galimybes savivaldybėje, stiprinant pedagogų kompetencijas ir pritaikant mokymosi aplinką švietimo pagalbai.

Tūkstantmečio mokyklų programos projekto veiklos planuojamos įgyvendinti nuo 2023 m. spalio mėn. iki 2026 m. biržėlio mėn.

Kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai planuojamas finansavimas. Kaip jis buvo paskirstytas pagal kiekvieną švietimo įstaigą ir planuojamas tobulinti keturias sritis, išdėstyta lentelėse:

Iš viso šioje programoje dalyvaus per 150 Lietuvos mokyklų iš 58 savivaldybių. Į programą pateko ir kitų Pietų Lietuvos savivaldybių mokyklos.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, kol kas patvirtintos tik Birštono, Prienų, Lazdijų ir Druskininkų mokyklos, o Alytaus miestas, Alytaus rajonas ir Varėna dalyvauja Tūkstantmečio mokyklų programos II etape.

Programos I etape dalyvauja šios Pietų Lietuvos mokyklos: Druskininkų „Ryto“ gimnazija, „Saulės“ pagrindinė, „Atgimimo“ mokykla. Taip pat Lazdijų rajono Motiejaus Gustaičio ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, Prienų rajono „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija ir „Žiburio“ gimnazija, taip pat Birštono gimnazija.

Pasak ministerijos atstovų, mokyklose pokyčiai bus įgyvendinami visose keturiose TŪM programoje išskiriamose mokyklų veiklos tobulinimo srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas.

Mokyklos iki 2026 metų pagerins mokymo aplinką, pirks modernios įrangos, mokymo priemonių, atnaujins vadovų ir mokytojų kompetencijas, bus pritaikytos įvairių poreikių turintiems vaikams. Atnaujinta ugdymo aplinka, laboratorijomis galės naudotis ir kitos, programoje nedalyvaujančios mokyklos.

Europos Komisija savo ataskaitoje pripažino, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ programa gali sumažinti mokinių pasiekimų atotrūkius, suteikti lygias galimybes visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir tėvų socialinio statuso.

Numatyta programos veiklų įgyvendinimo trukmė – iki 2026 06 30. Tačiau tikimasi, jog „Tūkstantmečio mokyklų“ programa bus tęsiama, ir jau 2030 m. visos Lietuvos mokyklos bus atnaujintos ir taps tūkstantmečio mokyklomis ir taip užtikrins prieinamą kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui.

Ministerijos atstovų pasiteiravus, kokiais kriterijais remiantis šios mokyklos buvo atrinktos, buvo paaiškinta, kad mokyklas savivaldybės atrenka pagal formaliuosius Tūkstantmečio mokyklų programos kriterijus arba pagal papildomus savo iškeltus kriterijus, jei tokie reikalingi.

Formalieji programos kriterijai išdėstyti programos apraše. Mokyklos turi atitikti šiuos kriterijus: tai turi būti savivaldybės mokykla arba savivaldybė turi būti viena iš mokyklos dalininkų; mokykla, organizuodama priėmimą, nevykdo mokinių atrankos; mokykloje pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius, įskaitant visus jos skyrius, turi būti ne mažesnis kaip 200 (tai netaikoma naujai steigiamoms mokykloms) ir kt. 200 mokinių skaičius nustatytas siekiant užtikrinti investicijų prieinamumą kuo didesniam skaičiui vaikų. Sustiprinus vidutinio dydžio mokyklas, ten dirbančių vadovų ir mokytojų kompetencijas, mokyklų infrastruktūrą – laboratorijos, mokymosi priemonės, neformaliojo švietimo veiklos taps prieinamos ir kitų savivaldybės mokyklų mokiniams bei mokytojams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *