Virš Alytaus miesto teatro tvenkiasi juodi debesys: auditas pateikė išvadas apie galimų pažeidimų virtinę

Alytaus miesto teatro ir Inesos Pilvelytės asmeninio albumo nuotraukų koliažas.

Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Alytaus kultūros programos auditą. Jame bene labiausiai išsiskiria situacija Alytaus miesto teatre, kuris, kaip paaiškėjo, lyginant su kitomis Alytaus kultūros įstaigomis, ne tik gauna didžiausią finansavimą, bet būtent čia ilgainiui susikaupė didžiausias problemų debesys. Atsakomybę už nustatytus pažeidimus gali tekti prisiimti teatro vadovybei. Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė sako nesutinkanti su daugeliu audito išvadų, tačiau nuo platesnių komentarų susilaiko. Įvertinti susiklosčiusios situacijos teatre dar neskuba ir pats Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis.

Už buhalterės aferą atsakomybė – ir teatro vadovybei

Auditoriai įvertino Alytaus miesto teatre įvykusį bene 60 tūkst. eurų pasisavinimo atvejį, kai vyriausioji teatro buhalterė per keletą metų į savo ir į jai artimos aplinkos sąskaitas neteisėtai pervesdavo įvairias pinigų sumas.

Audito išvadose aiškiai nurodoma Alytaus miesto teatro vadovės atsakomybė už šią situaciją. Esą Alytaus miesto teatro direktorė, l.e.p. direktorė ar kitas ją pavaduojantis asmuo nevykdė savo pareigų, kad užtikrintų vidaus kontrolę, o įstaigos vidaus kontrolė galėjo būti atlikta tik formaliai, neatliekant rizikos veiksnių analizės ir neįvertinant visų įstaigos veiklos sričių trūkumų ir jų rizikos valdymo.

Dėl laiku neatlikto viešojo pirkimo – žala teatrui

Maža to, auditorių išvados skelbia, kad Alytaus miesto teatras laiku neatliko viešojo pirkimo procedūrų, dėl kurių buvo patirta nemažai papildomų finansinių išlaidų, galinčių siekti apie 6 tūkst. eurų.

Alytaus miesto teatras, 2022-03-01 dieną baigiantis elektros energijos tiekimo sutarties su UAB „Elektrum Lietuva“ galiojimui, laiku neatliko elektros energijos tiekimo paslaugos viešojo pirkimo procedūrų, todėl pasibaigus elektros tiekimo sutarčiai, garantinį elektros tiekimą užtikrino AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Nutrūkus sudarytai elektros tiekimo sutarčiai tarp BĮ Alytaus miesto teatras ir UAB „Elektrum Lietuva“ Alytaus miesto teatrui AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ tiekė elektros energiją garantinio tiekimo kaina.

1 kWh elektros kaina 2022 kovo mėn. pakilo iki 0,158419 euro, o 2022 m. balandžio mėnesį – iki 0,257367 euro.

Dėl laiku neatliktų viešojo pirkimo procedūrų Alytaus miesto teatro išlaidos už elektros energijos sąnaudas 2022 m. kovo mėn. padidėjo 1 910,20 Eur o 2022 m. balandžio mėn. – 2 519,18 Eur, iš viso išlaidos už elektros energijos sąnaudas padidėjo 4 429,38 Eur.

Dėl teatro direktorės aplaidumo teatras patyrė žalą, kurios dydį bus galima apskaičiuoti, kai teatras gaus sąskaitą už elektros energijos tiekimą per 2022 m. gegužės mėn. Paaiškėjo, kad ji siekia 1630 eurų. Taigi, iš viso suma siekia 6029 eurus, o Alytaus miesto tarybos narė Laura Radzevičiūtė jau viešai reikalauja teatro direktorės tiek finansinės, tiek pareiginės atsakomybės.

Galimas ir direktorės viešųjų ir privačių interesų konfliktas

Paaiškėjo ir dar viena nepalanki audito išvada – teatro direktorė galėjo sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, neužtikrinant Profesionaliojo scenos meno įstatymo 13 straipsnio bei Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklių nuostatų laikymosi, mat buvo įsigyjamos paslaugos iš asmenų, kurie darbiniais ar asmeniniais santykiais susiję su Alytaus miesto teatru.

Esą teatro direktorė, tvirtindama projekto darbo grupės sudėtį, save paskyrė projekto koordinatore. Taip pat Alytaus miesto teatro direktorė nevykdė Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytų pareigų užtikrinant racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

Apie šią susidariusią situaciją dėl galimo direktorės viešųjų ir privačių interesų konflikto yra informuota ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), kuri jau renka reikiamus duomenis ir planuoja situaciją tirti.

Gavo užmokestį be leidimo

Buvo nustatyta, kad teatro direktorė gavo darbo užmokestį už kitą darbą be savininko teises įgyvendinančios institucijos vadovo (šiuo atveju – Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio) leidimo.

Įgyvendinant projektą „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovetsko ir Alytaus regionuose Alytaus miesto teatre“ – 16 739,44 Eur lėšų buvo panaudota darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms apmokėti darbuotojams, įtrauktiems į minėto projekto darbo grupės sudėtį ir nustatytus darbo krūvius. Minėto projekto darbo grupės sudėtis, grupės narių krūviai ir darbo užmokestis (įskaitant darbdavio soc. draudimo įmokas) buvo patvirtinti teatro direktorės Inesos Pilvelytės įsakymu.

Iš 6 grupės narių vienam nustatytas 0,125 etato krūvis ir 161,14 Eur darbo užmokestis, keturiems po 0,25 etato ir darbo užmokestis nuo 241,93 Eur iki 350,40 Eur ir teatro direktorės Inesos Pilvelytės paskirtam projekto koordinatoriui (Inesa Pilvelytė, tas pats asmuo, tvirtinantis darbo grupės sudėtį) nustatytas 0,5 etato darbo krūvis ir nustatytas 1 035,76 Eur darbo užmokestis.

Susitarimus dėl papildomo darbo projekte su kitais darbuotojais teatro direktorė Inesa Pilvelytė pasirašė 2020-05-18, o 2020-05-19 su ja buvo nutraukta darbo sutartis, pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui. Laikinai einanti pareigas direktorė Vida Grišmanauskienė 2020-05-20 įsakymu priėmė nuo 2020-05-21 dirbti Inesą Pilvelytę kultūros socialinių projektų vadovu, jam nustatė pareiginės algos pastoviąją ir kintamąją dalis (2020-05-20 darbo sutartis). 2020-05-21 susitarimą dėl papildomo darbo su buvusia teatro direktore Inesa Pilvelyte, kaip su Teatro darbuotoju, darbdavio vardu pasirašė V. Grišmanauskienė. Laimėjus teatro direktoriaus pareigų konkursą, Inesa Pilvelytė nuo 2020-09-07 vėl priimta į teatro direktoriaus pareigas ir toliau 0,5 etato dirba projekto vadovu ir gauna teatro direktoriaus (Inesos Pilvelytės) 2020-05-13 įsakymo nustatytą darbo užmokestį.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo leidimas teatro direktorei vykdyti papildomas pareigas nebuvo išduotas ir tik po Alytaus miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus audito ataskaitos pateikimo, teatro direktorius 2021-06-25 pateikė prašymą Alytaus miesto savivaldybės merui leisti vykdyti papildomas pareigas minėtame projekte. 2021-08-23 buvo sudarytas papildomas susitarimas prie darbo sutarties, kuriuo Alytaus miesto savivaldybės meras N. Cesiulis, tiesioginis I. Pilvelytės darbdavys, suteikė teisę I. Pilvelytei vykdyti papildomas projekto vietinės koordinatorės darbo funkcijas.

Už paslaugas mokėjo darbuotojams

Auditoriai pastebėjo, kad kai kurie Alytaus miesto teatre dirbantys darbuotojai už savo darbą gauna atlyginimą ir apmokėjimus už jų atliekamas paslaugas.

Pavyzdžiui, Inesa Pilvelytė nuo 2020-06-01 atlieka vietinės projekto koordinatorės pareigas, taip pat nuo 2020-09-07 iki dabar – teatro direktorės pareigas, bei jai apmokamos meno vadovo paslaugos, paslauga už scenarijaus sukūrimą ir renginio režisavimą ir pan. Nuo 2020 metų I. Pilvelytė už papildomą darbą sau išsimokėjo 3100 eurų.

Alytaus miesto teatro scenos inžinieriui – video technikui papildomai apmokamos video projekcijų montavimo paslaugos, filmavimo paslauga. Jam nuo 2014 metų iš viso išmokėta beveik 13 tūkst. eurų.

Direktoriaus pavaduotoja teatro plėtrai ir rinkodarai nuo 2020-06-01 eina ir vietinės viešųjų ryšių specialistės pareigas, bei jai papildomai mokama už renginio kuravimą ir vedimą, projekto kūrybinės stovyklos veiklų organizavimą ir koordinavimą, renginių ciklo „Archyvų metai“ reklamos kūrimą ir viešinimą. Jai nuo 2018 metų už papildomą darbą išmokėta 3376 eurai.

Paslaugas pirko iš artimais ryšiais susijusio asmens ir klubo

Nepastebėtos neliko ir kai kurios pirktos paslaugos. Pavyzdžiui, sieninės tapybos paslauga, šviesos ir garso instaliacijos atlikimo paslauga ir pan. pagal sudarytas sutartis, apmokėtos paslaugas atlikusiam asmeniui, kuris galimai artimais ryšiais susijęs su teatro direktore. Jam nuo 2018 metų iš viso išmokėta 2600 eurų.

Renginio organizavimo (koncerto) paslauga už 9 650 Eur apmokėta Alytaus soroptimisčių klubui, kurio narės Alytaus miesto teatre ir Alytaus miesto savivaldybės administracijoje užima vadovaujančias pareigas. Alytaus soroptimisčių klubo revizorė yra Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja; sekretorė yra I. Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; narė Vida Grišmanauskienė, Alytaus miesto teatro direktoriaus pavaduotoja teatro plėtrai ir rinkodarai.

Situacijos plačiau komentuoti nesiryžo nei direktorė, nei meras

Susisiekus su Alytaus miesto teatro direktore I. Pilvelyte, ji tikino kol kas situacijos plačiau nekomentuosianti, tačiau pasakė, kad su daugeliu audito išvadų ji nesutinka, esą jose įvertintos ne visos aplinkybės.

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis taip pat situacijos plačiau komentuoti nebuvo nusiteikęs, esą kol kas nėra pateiktos audito rekomendacijos, kurių laukiama per ateinančias dvi savaites, taip pat, dėl vienos iš išvadų teisme vyksta procesai. Meras lauks ir VTEK išvadų, kurioms savivaldybė dar turi pateikti atitinkamus duomenis.

„Kai sulauksime audito rekomendacijų, situaciją vertinsime bendru mastu. Be to, prasidėję įvairūs skirtingų institucijų procesai, tad norėsiu sulaukti jų įvertinimų. Artimiausiu metu darysime išvadas ir priiminėsime sprendimus“, – sakė meras N. Cesiulis.

Paaiškėjo, kad situacija Alytaus miesto teatre savivaldybės vadovams buvo žinoma dar prieš metus, kai panašų tyrimą atliko savivaldybės vidaus auditas.

Panašūs įrašai:

4 komentarai apie “Virš Alytaus miesto teatro tvenkiasi juodi debesys: auditas pateikė išvadas apie galimų pažeidimų virtinę

  1. Nėra žodžių tokiai neatsakomybei vertinti. Ant tiek išbujota…Vėl merui, ar savo rogėse? Juk kažką reikia sugebėt, būnant tokiose atsakongose pareigose. Nes vaizdas nesusigaudo, kas vyksta savivaldybėje.

  2. Žiauru iki ko nusirito Alytus. Bet ko norėti, kai miesto “šeimininkas” niekaip neišauga iš koleginio lygio 😊

  3. Tiesą sakant nematau jokių nusižengimų. Elektra bet kokiu atveju yra pabrangusi, tai viešasis pirkimas kainos iš esmės nepakeistų. Visa kita – smulkmenos. Bet kas aiškiai matosi, tai vienos, jau kartą “išmestos” iš teatro vadovės posto, personos noras vėl pretenduoti į tą vietą. Todėl ir bandoma “iš musės dramblį padaryti” 🙂

    1. maudytis biudžetiniam lovyje, nematyti ir neprisiiminti atsakomybės už įstaigos finansus gali tik kvarkvarelos ir jų gintarai 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.