Alytaus miesto taryboje subyrėjo frakcija „Sprendimai ir atsakomybė“: ją paliko Valius Micevičius

Alytaus miesto tarybos narys Valius Micevičius paliko frakciją „Sprendimai ir atsakomybė“. Su politiko pasitraukimu taryboje neliko ir pačios frakcijos. V. Micevičiaus pasiteiravus apie pasitraukimo priežastis, politikas nedaugžodžiavo.

„Asmeninės priežastys, detaliau nekomentuosiu. Taryboje dirbsiu savarankiškai“, – kalbėjo V. Micevičius, neatskleidęs tolesnių savo planų ir sprendimo, ar ketina dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose.

Šis politikas į 2019-2023 metų Alytaus miesto tarybos kadenciją buvo išrinktas jam priklausant visuomeniniam rinkimų komitetui „Už Alytų“, tačiau draugystė su šia politine jėga nutrūko dar šios kadencijos pradžioje. Tąkart politikas atsitraukimo priežastimi įvardijo „Už Alytų“ pirmininko Tomo Pa­čė­so vien­val­diškumą, esą jis daro ką no­ri.

Šių metų balandį buvo įkurta aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, o vienas iš jos pagrindinių steigėjų yra V. Micevičius. Panašu, kad skyrybas galėjo lemti frakcijos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ Alytaus miesto taryboje narių nesutarimai.

Siekiant išsiaiškinti apie frakcijos „Sprendimai ir atsakomybė“ likimą ir asociacijos pokyčius naujienų portalo „Dzūkijos veidas“ žurnalistė bandė susisiekti su frakcijos vadovu Sigitu Leonavičiumi, tačiau į skambutį jis neatsiliepė.

Panašūs įrašai:

24 komentarai apie “Alytaus miesto taryboje subyrėjo frakcija „Sprendimai ir atsakomybė“: ją paliko Valius Micevičius

 1. Dar vienintelis šis padorumo turėjo ir tai įrodė. Labai mandri ir Alytaus žiniasklaida gan ilgai nepastebintys atliekų speco elgesio įpatumų stengiantis per teisėsaugą manipuliuot. Nežiniukus vaizduot..

 2. Prie ko tik prisiliečia ypač įkyriai siekiantis dominuot tarybos narys S.L., visur fiasko. Iširi frakcija gaunas, net 3 taryboj nesugeba sutelkt. Savo laiku sklaidės dėl švietimo, atliekų tvarkymo- fiasko. Dėl Jaunimo parko sugebėjo virš pusmečio nepastebėt ir dar tada imtis kaip tarybos narys reikiamų iniciatyvų, galiausiai apskundė teisėsaugai ir čia fiasko.

  1. Tau gal karštis smegenis išlydė ? Žmonės dėkingi Leonavičiui, kad tuos parazitus viešina, traukia į dienos šviesą. O dėl Jaunimo parko aferų tai visi tarybos nariai tylėjo. Dabar už tai žinom Cesiulio moralinį veidą ir ji nesugebėjimą dirbti. O kaip sklaidėsi meriukas 🙂 O dėl Micevičiaus, tai nėr ką komentuot, amžinai tylėjo, sėdėjo ir … patyliukais pas merą lankėsi. Fui

 3. Frakcijos “Sprendimai ir atsakomybė” pagrindiniai kriterijai ir tikslai — są­ži­nin­gu­mas, kom­pe­ten­ci­ja, so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, įsta­ty­mų lai­ky­ma­sis, biu­ro­kratijos iš­gy­ven­di­ni­mas, ne­pa­kan­tu­mas ne­po­tiz­mui, ky­šiams, įsta­ty­mų pa­žei­di­mams, as­me­ni­nė val­di­nin­ko ir po­li­ti­ko at­sa­ko­my­bė, lais­vas, de­mo­kra­tiškas, nuo­la­ti­nis ben­dra­vi­mas ir ta­ri­ma­sis su aly­tiš­kiais, ko­le­gia­lus spren­di­mų pri­ėmi­mas, mo­der­nus ir efek­ty­vus mies­to val­dy­mas. ĮDOMU kurus punktas netiko Micevičiui ? Dabar jis jau galės laisvai su Cesiuliu į vieną dūdą pūsti nesislėpdami. Nereikės Micevičiui daugiau apsimetinėt, kad neturi interesų

  1. Pagal įstatymus taryboj frakciją sudaryt reikia min. 3 tarybos narių. Dabar likus tik 2 – iki frakcijos trūksta. Jos nėra, išnyko. Tad frakcijos vardu kalbėt jau – burbulų lygis. Pats V.M., kaip žmogus ir tarybos narys nieko nėra skundęs teisėsaugom. Problemaa oriai susitvarko. Tad skundikams negražu derkt jo vardą. Tegu kaip tarybos narys S.L. paviešina, kiek sumokėta aerodromui už jo firmai priklausiusio orlaivio eksplotavimus. Dėl užkastų atliekų istorijos kaip baigės, pavojinga ar nepavojinga alytiškiams? Kažkokia nesamonė tyli institucijos, nors turi paviešint kokia oficiali baigtis visais atvejais. Nereikia laikyt alytiškių kaip tas teisme politikas žarglojos- kas ubagam davė teisę klaust, aiškint..Ubagai jau išsiaiškinę konkrečiai ir Alytuj dauguma žino. Ilgai po neteisingumu neištemps, kad ir kaip slopint bandė.

 4. Kodėl būdamas tarybos nariu S.L. civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats ieškinį pasivertęs iš tarybos nario į privatų vaikos neįtinkantį alytiškį dėl jsm kaip tarybos nariui oficialaus paklausimo dėl orlaivio priklausomybės, neįtinkančių temų dėl pramonės parko įpatumų? Ir teismo metu prieš eilinį alytiškį demonstravo negražią elgseną triadom- kas ubagui davė trisę aiškint, klaust, klykė teisėjai baudas dėt..Vadinant alytiškį žmogysta pabalęs dribo ant kėdės ir po to tylėjo. Tik parodė advokatei pirštu į švarko kišenukę ir ta tabletę ištraukus nurijo. Nes be tabletės gal iš teismo salės savo kojom ereleis būt neišėjęs? O teisėja net greitosios nekvietė ir jei būt nuo savo intrigų numiręs? Kas kaltas? Kad prieš nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta teisėsaugos, tokiam stilium rašinėti žeidinėjantys komentarai prieš alytiškį paminėjus šias temas po moters darbo ir namų kompais. Ana atsisakė duot parodymus. O ten triados ir už teismus baudas skyrė, tyčiojos iš alytiškio. Šį fragmentą tyrus savivaldybės Etikos komisija sprendimu Nr.KPPn-16 kvietės tarybos narį S.L. ateit į komisijos posėdį ir prie kolegų bei dalyvaujant alytiškiui pasakyt į akis- ar ne jis rašonėjo? Neatėjo pasakyt į akis. Linkim sėkmės paspringt ieškiniais prieš ubagus už neįtinkančias temas dėl aerodromo, orlaivių jam ir panašiems. Nes kur ėmės kaip tarybos narys dar nuo anos kadčncijos dėl švietimo pertvarkų, atliekų..- visur šnipštas. Apart destrukcija kaip ir Jaunimo parko problemų. Dar prieš metus valdininkai kolektyvinį pareiškimą viešino dėl mobingų. Normaliai taryba turėję svarstyt nesvarstė. Tada girdėjęsi faktai dėl nesuderinimų turėjo iškart būt keliami per tarybą svarstyt. Tylėjo, paskui skūst. O nežinojimas, ar žinojimas pagal kompetenciją ir laiku nesiimt priemonių, čia kaip saveikavimai. Taryboj stabdis dalis tarybos narių, kur vietoj kelt klausimus į tarybą svarstyt, samoningai per skundinėjimus teisėsaugai bando manipuliuot. Vienok alytiškiai jau atskiria grūdus nuo pelų. Ką kuris politikas kalba ir daro realybėj. Todėl ir frakcijos neliko, pati Gamta taip dėsto. Yra karmos ir gryžta.

  1. Tik dvasios ubagas gali tokius kliedesius rašyt. Visi žino, kad šmežei gerb. Leonavičių gal du metus, kol jis į teismą tave padavė. Gavai už savo šmeižtą teistumą, bet vis nerimsti, vėl šmeiži. Esi parazitas kokių reta, nori nemokėt teismo išlaidų, tai ir loji be perstojo. Dar losi, paviešinsim kokius kliedesius tu rašinėji Leonavičiui, muzikante 🙂

   1. Pakartosi į akis, kai nespėsi pabėgt? Ką savo gabumais moki, apart skundinėt? Kokia verslo pradžios ir kiti įpatumai? Ar užtenka ant tablečių nuo savo intrigų? Dabar Alytuj žino, jei nusibaigsi – tai tik nuo savo intrigų. O ne ant kitų liet iš bejėgiškumų, kad ir skundinėt ne kas. Nes ir teisėsauga pasišlykštėję nuo cirkų ne tik teismo salėse.O Alytuj ne visi nori degraduot, pūt..

 5. Beje tarybos plėtros komiteto vadovo postas turėjo būt taryboj tvirtintas. Tai yra valdančių strateginis postas. Pagal įstatymą oponuojantiems kiti postai skirti. Atsakomybė plėtros strateginiam komitetui kad pilnai miesto naudai neišnaudoti pramonės parko, aerodromo potencialai. Projektai per es paramą – silpnos vietos. Ypač projektų trukmių terminai ir panašiai. Kadencijos pabaigai atsakomybė pagal postus, vertinami rezultatai. Čia net kaip frakcijos nelikę ir vis kalti kiti. Gėdos reikia turėt regzt demagogijas ir kitas intrigas, kur mano, kad niekas nesuvokia. Tarybos nario kompetencija ne skundinėt teisėsaugai, o trikt problemų sprendimus tarybos svarstymui. Kur sprendimai įsigalioja kai juos tvirtina aritmrtinė tarybos narių dauguma. O skundinėt teisėsaugai, ar per tai stengiantis manipuliuot, čia ne tarybos narių kompetencija. Čia požymiai – policijos provokatorių elgsena. Gal atskiri versle Alytuj kitaip ir neišgyvena, milijonų neužsidirba?

 6. Pripažinkim, kaip tarybos nario S.L. kompetencija teikt sprendimus tarybai ir davus priesaiką laikytis įstatymų reali elgsena Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 metu niekint alytiškį triadom iki nualpinėjimų nuo savo intrigų nesiderina su politiko elgesiu. Vienintelis Alytuj save kaip tarybos narys savo parašu nužeminęs iki privataus eilinio piliečio ir dar advokatei primoka 1300 eurų ta ir tokio proto, kad neįtinkantį ubagą dėl temų apie orlaivį ir.. per ieškinius nuslopint. Nes kaip tarybos nariui aukšti reikalavimai ir į paklausimus reikia atsakyt, o ne per teismus slopint. Ir dar girias, kad skundinėja teisėsaugai vietoj, kad per tarybą sprest. Dar garbingą V.M. dergia, kuris skundimais neužsiima. O šis po politika atseit oligarchas, bėgantis nuo rinkėjų ir už tokią leksiką kur ir komentaruose, kaip alytiškiui vėl į akis pažiūrės. Patarimas jei ligonis ir be vaistų neapsieina, reikia gyfytis, o ne politikoj čiūdintis ir kitus dergt. Nes visas jo intrigas ir teisėsauga perkandus, atskira žiniasklaida išanalizavę ir su laiku paruošta viešinimui. Kiek už orlaivių eksplotacijas kainuota, atliekos, dar yra čiūdų, kur mano kad niekas nedupranta. Vienintelis, net komentaruose apie šeimos narius ano tėvą užmeta, kaip niekas iš politikų nekabina šeimos narių. Net ir ant alytiškio kur užmeta parazitas- pasako į akis, pažiūrės kas bus. Nes pabūgo ateit net į savivaldybės Etikos komisijos tyrimą Nr.KPPn-16 kviestas ir prie kolegų alytiškiui į akis pakartot, paneigt ar patvirtint savo leksikas kur rašo, o per komentarus baisus erelis. Čia politikas..? Kažkokia kaip nužmogėjimo parodija, nesusipratimas Alytuj.

 7. Alytaus teismo civ. byloj, teisėja D.Kvedaravičienė, leksika tarybos nario S.L.. Girias, kad kaip politikas kovoja už atliekas, jo misija stabdyt alytiškį.. – Alytiškiui paklausius kur kaip tarybos nario tarybai teikti siūlymai dėl atliekų, registruoti ir pasirašant, prasideda nužmogėjimo isterikos turiniu. – Kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, linki blogo,, klykia teisėjai dėt baudas kad neišsimokėtų..Dar anksčiau iš alytiškio reikalauja leidimo ginklui, psichinės pažymos.. Po to vadinant žmogysta- pats alpssta ir stovėdamas pabalęs drimba ant kėdės. Net tabletės pats nesugeba išsiimt, tik pirštu parodo į kišenę advokatei kuri išima tabletę. Vadinas gal savo kojom be tavletės būt iš teismo salės neišėjęs, kur pats įskundė alytiškį? Vadinas nešiojas tabletę ir žino savo psichinę būklę? Kad uo savo intrigų ir alpinėja, nes normaliam žmogui ir politikui baisu tokias nesamones krėst. Vėl nutrauktam ikiteisminiam tyrime kur ant alytiškio rašinėta nustatyta po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus, ten ir serijos triadom prabilus apie aerodromo temas.- Kas ubagui davė teisę aiškint, už teismus baudas skyrė, ubagą užvaikysim per teismus nes neturės pinigų apsigint..- Trumpiau iki putų ir iš teisėsaugos šaipos. O anie palieka spragą nevardint kas konkrečiai rašė. Už kokius nuopelnus? Nes jei rašo kiti po kitų kompais, kaip pažeidimai naudojantis kitų asmens duomenimis. Tad alytiškiai turi žinot, kokias intrigas rezga ir per teisėsaugas atskiri. Kokiais metodais slopina Alytuj retus drystančius viešo intereso labui viešint neišnaudotus miesto labui galingus potencialus dėl pramonės parko, aerodromo, kurir konkrečiai turėję orlaivius kiek mokėję aerodromui, kur aerodromo 100 ha kaip savo dvarų elementu įpratę. Neatsitiktinai aerodromo klausimas per teismus įveltas praleidžiant brangų laiką per tarybą priimt miesto labui sprendimą dėl aerodromo. Kuris prieš kelis metus perduotas savivaldybei, bet ta negali sprest, kadangi veikėjai per teismus apskundę vilkina. Kitur dėl apleistų žemių lopinėlių savivaldybė reikliai vertina, o čia aerodromo 100 ha ir atseit nematykit kelių ponų nesveikų ambicijų labui. Dėl užkastų atliekų istorijos teritorijoj kol kas ir institucijos vengia viešint alytiškiams, jei kažkada įėję į teritoriją aiškinos, turi paaiškint ir kaip baigės. O ne palikt dviprasmes situacijas. Nes miesto valdymas – ne atskirų dvaro elementai.

  1. Iki šiol teisėsauga vengia viešint visuomenei, kas konkrečiai rašinėjo žeidinėjančius komentarus konkrečiam nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17. – Reiškia ne tik įžeisto alytiškio nelaiko žmogum, kuriam galiotų Konstitucija, bet galimai palieka landas po kitų kompais dergt, žemint, slopint neįtinkančius. Kad kiti nedrystų prabilt apie miestui strategines problemas dėl pramonės parko, aerodromo.. Ir kitų neįtikusių. Kaip atskiruose komentaruose net ant neįtikusio politiko V.M. užmetinėja toks, anoks. Reiškia jei žmogus ne skundikas, tai neįtinka atskiriems, kur Alytuj gal tik per skundimus dar išsilaikyt sugeba? Gaunas per neatsakingumą teisėsaugos, kuri į valdžią nerinkti, Alytuj per politiką degraduojama iki nužmogėjimų? Nemato Seimo nariai, turintys užtikrint parlamentinę institucijų kontrolę, kad laikytųs įstatymų, tarybos nariai su meru kol kas pribijo, institucijos ir iki rimtumo nepakyla.. Tai ar nori alytiškiai ir toliau iki nužmogėjimų terpėj murkdytis?

   1. Prašom portalo savininkus apsaugoti savo skaitytojus nuo teisto šmeižiko kliedesių, jei dar norit, kad jus kas nors skaitytų. Kiek gali tas neadekvatus žmogelis vėl kliedėti

    1. Ko taip kaip tarybos nariui S.L. negarbingai elgtis, kad liguistai bijo, slopina temas apie pramonės parko, aerodromo, orlaivių ypatumus. Gi paaiškino kaip tarybos narys jei klausia ir ko čia bijot? Net iki nualpimų pats į teismą kreipiasi ir nuo savo intrigų jei ne tabletės, kurių pats ir išsiimt nesugeba, vargu ar savo kojom išeitų iš teismo salės? Ir išvadų nedaro vadindamas alytiškį teistu, kai už tokius teistumų nėra. Net ir tarybos narį kolegą V.M. čia po anonimais varo prieš, kaip tas nieko blogo nesako ir nutyli tikras išėjimo iš frakcijos priežastis. O štai susireikšminęs tarybos narys S.L. net teismo salėse reguliuoja teisėjai kokias baudas dėl neįtinkančiam, net žiniasklaidos portalui reguliuoja kokius komentarus praleist. Nors tiesą sakant jam iki šiol kaip ir sekdavosi daugumą Alytuj pribaugint, kad nekeltų nepatogių jam klausimų dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumų…

 8. Kad Alytuj sustabdyt dirbtinius slopinimus viešint tikras priežastis dėl pramonės parko neužimtumo, aerodromo ir orlaivių sasajų ir vilkinimo per teismus sprest naudingai per tarybą, pasidalinta nuomonėm ir su LR Gen. prok., kur gali vertint prokurorų, teisėjų veiksmus ginant viešą interesą. Ar nėra nusikalstamos veikos požymių, kaip politikas samoningai naudoja nepagrystai privatų institutą, kad samoningai pakenkt, nuslopint neįtinkantį dėl keliamų temų apie aerodromą, pramonės parką. Kurių potencialų vystymas turi didelę reikšmę Alytaus vystymo kokybei. Ir slopinama su galima pagalba per Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 kaip pasiprovokuojant ir pačiam politikui realizuojant per privatų kaltinimą Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 su nužmogėjimo elementais teismo metu pačiam politikui.., gal tik su tablečių pagalba nuo savo intrigų kol kas pasisekė dar savo kojom išeit?- Kas per intrigų mastai ir situacijos, jei iki tokių akcesų prieinama? Ar dabar visi Alytuj turi bijot prabilt temom apie pramonės parką, aerodromo- orlaivių sasajų interesus, ar kitaip neįtikt anam? Kur požymiai kaip Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 net teismo salėse toleruojama akivaizdūs nepaisymai eilės Konstitucijos straipsnių, tai- Konst. 21,22,25,29,33,109,110,118 ? Kas čia per situacija kaip Alytuj tarsi vieno po politika nesveikų ir susireikšminusių ambicijų įkaitai? Kai net ant neįtikusių tarybos narių kolegų lieja nesitvardančias isterijas?

 9. Kiekvienas pilietis pagal įstatymus gali teikt siūlymus tarybos nariams, kurių tarpe ir meras. Tad dėl aerodromo 100 ha siūlymas tarybai inicijuot aukcioną, ar pardavimo konkursą, kas perka aerodromo 100 ha su pastatais ir už miesto labui geriausią kainą vysto. Nes už tokius poelgius kur Alytuj atskiri velia aerodromą įveliant per teismus tempt laiką, slopint dėl orlaivių įpatumus – ir taip pradelsta daug laiko. Kad miesto labui įveiklint rimčiau šio didelio potencialo plotus. Negali testis, kad galingi miesto potencialo likučiai kaip pramonės parko, aerodromo tik kažkieno ambicijų įkaitai? Turi ir Alytus sugebėt užtvirtint miesto intereso viršenybę prieš kitus interesus. Kur ir Konst. 46 str. aiškiai parašyta, kad valstybės ūkinė veikla turi tarnaut Tautos bendros gerovės labui. O ne kelių užgaidom miesto interesų slopinimo kaina.

 10. Man patiko šitos frakcijos tikslai. Įdomu kas Micevičiui netiko ? Reiškia tik vaidino, kad už sąžiningumą, prieš biurokratiją, prieš kyšius… O gal pavydas užgraužė, kad du frakcijos nariai dirba išsijuosę, o jis tik sėdi ir tyli. Jei frakcijoj nieko nedirbo, tai ką jis vienas nudirbs ? Gal todėl ir neleidžia alytausnaujienos komentuoti, kad nenori tiesos apie save girdėti, kaip Šarknickas 🙂

  1. Anekdotai, o ne frakcija. Kaip muilo burbulas buvo ir nėra. Skundinėjimai teisėsaugai, ne vieta taryboj. Tarybos nariai turi teikt siūlymus tarybai svarstyt ir tik pagal tai vertinami. O čia kur girdėjos nuo anos kadencijos dėl atliekų, švietimo pertvarkų..- visur šnipštas. Netinka šiais laikais populistiniai komjaunuoliški lozungai ir alytiškiai jau skiria, kas yra kas. Be šansų rinkimams.. O čia visur stengias reguliuot teisėsaugai ką baust, žiniasklaidai kokius komentarus leist ir…Kiti apsijuokę nors saiką jaučia, čia ant tiek susireikšminę nors gal ir baugu patiems realybę suvokt? Dėl V.M. retas kur nesigirdėjo, kad ką nors skundinėtų ar iš po anonimų dergtų. Tuo seniai jis tarp šių veikėjų-manipuliatorių išsiskyrė. Ne tos parodijos blusinėt ką kiti kiek nors sugeba.

    1. Bus proga į akis pasakyt. Visą laiką nepabėgsi, tabletini su retėjančia gauja..Nesuvoki, kad tavim Alytuj šlykštisi..Nes apart mandrumo ir intrigų rimčiau nieko nėra. Skečiojos nuo anos kadencijos švietimo pertvarkos, dėl atliekų .. ir visur kur prisiliečia apsijuokęs. Net buvę frakcijos kolegos pasišlykštėję nuo intrigų iki nužmogėjimų palieka. Kaip čia Alytuj į akis žiūri, nes visi supranta, pasišlykštėję.. Ypač teisėsauga po cirkų Alytaus teismo civ. byloj Mr.2-952-292/2017, sako, negalvojom kad iki tirk.. tablečių nusivaidina. Toks vienintelis Alytuj po politika nusičiudinęs. Kažkokie išsigimimai nesuvokiami žmonių protui.

 11. Galėtų tarybos narys S.L. ir kaip Vilniaus pramonės ..rūmų Prezidentas, reiškia viešas asmuo, paaiškint ir dėl Alytaus pramonės skyriaus.. veiklos, gyvi ar tik imituoja? Ką veikia ir kokia nauda Alytui ir valstybei? Įdomiausia šiuos klausimus užduoda net atskiri tarybos nariai, kurie dėl ano arogancijos nedrysta tiesiai paklaust. Nes net žmoniškos kalbos neranda ką rimčiau aiškintis, tik savo primetinėja ir jei kas per intrigas. Nes bent tarpais tie nužmogėjimo, nesiskaitymo su neįtinkančiais epizodai, pas vienintelį iš Alytuj esančių ir buvusių politikų.

 12. Pats tarybos narys S.L. kartu ir Vilniaus pramonės ir … rūmų prezidentas, bei kitų verslo derinių lyderis. Reiškia viešas asmuo, parodo savo elgsenų įpatumais ir verslininkų kuriems atstovauja lygius. Ne jau kaip nužmogėję ir kiti verslo, jei jam žmoniškai nepasako, baik taip elgtis atskirais atvejais ir nedaryk gėdos verslui.. Dėl tarybos, kur per savivaldybės Etikos komisijos sprendimą Nr.KPPn-16 galėjo oriai situacijas spredt ten nepanašu, kad yra išties garbingų? Greičiau patys žiūri stresuose bent kokiais metodais išgyvent. Dėl Alytaus teisėsaugos gerai kad policijai vadovaut paskyrė nuo Druskininkų, nes per vietinių mentalitetus jų negalima prileist prie valdymų.. Nes bruožas kaip nužmogėję atskirom situacijom. Taryboj kaip ant nervinių priepuolių plaukia, daugelis net žiūrėt vieni į kitus negali.. Šiuo met iš vis baikštūs jei kur kas, blokuot slopint, kad tik nebūt neįtinkančių nuomonių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *