Dėl medžių kirtimo ir genėjimo – nauji reikalavimai

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Įsigaliojus naujos redakcijos Želdynų įstatymui, Alytaus miesto savivaldybės taryba metų pabaigoje patvirtino naujas Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (https://bit.ly/3tYmqav), kurios reglamentuoja savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas tvarkant ir prižiūrint želdynus ir želdinius.

Už miesto želdinių išsaugojimą, priežiūrą ir tvarkymą atsako visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos, organizacijos, privačių valdų savininkai ir valdytojai, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos.

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje (nepriskirtoje juridiniams asmenims) želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracija.

Pagal naujas taisykles Alytaus miesto teritorijoje medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jeigu atitinka nurodytus Vyriausybės kriterijus, t. y., auga pagal kriterijus nurodytose teritorijose ir atitinka numatytus dydžius bei rūšis.

Saugotiniems priskiriami visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje miesto teritorijoje augantys 12 cm ir didesnio skersmens (matuojama 1,3 metro aukštyje) ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje mieste augantys 20 centimetrų ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys.

Platesnį saugotinų medžių ir krūmų sąrašą galite rasti:https://bit.ly/3G4IPFB

Metų pabaigoje patvirtintas ir naujas saugotinų želdinių kirtimo, genėjimo ar kitokio pašalinimo iš augimo vietos leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas (https://bit.ly/3qTBmoh).

Šiame apraše numatyta, kad saugotinus želdinius kirsti, genėti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos galima tik turint savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą leidimą ar vadovaujantis galiojančiu administracijos direktoriaus sprendimu kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ir sumokėjus želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją.

Privačios žemės sklypo savininkai ar valstybinės žemės valdytojai dėl leidimo išdavimo turi kreiptis aprašo 3 priede nustatytos formos prašymu (https://bit.ly/3G4IPFB), kurį galima pateikti el. būdu čia: www.epaslaugos.lt  arba atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu ar el. paštu info@alytus.lt.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija natūraliai įvertina prašomų kirsti, persodinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę, surašomas Želdinių apžiūros ir vertinimo aktas. Įvertinęs gautus duomenis, administracijos direktorius išduoda leidimą privačios žemės sklypo savininkui. Leidimas galioja neterminuotai. Administracija, laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo leidimo išdavimo dienos savivaldybės interneto svetainės puslapyje paskelbia informaciją apie išduotą leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip nuo leidimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainės puslapyje (https://bit.ly/3AzjwKK) dienos.

Apie numatomus želdynų kūrimo, viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo darbus, priimtus sprendimus ir išduodamus leidimus kirsti, genėti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, sodmenų poreikį, atliktas želdynų ir želdinių būklės ekspertizes, želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadas, atkuriamosios vertės kompensacijų lėšų panaudojimą informacija skelbiama www.alytus.lt.

Platesnė informacija suinteresuotiems asmenims teikiama telefonu 8 620 24104.

Aplinkos apsaugos skyriaus informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.