Alytaus švietimo tinko pertvarkai per plauką uždegta žalia šviesa

Alytaus švietimo tinko pertvarkai per plauką uždegta žalia šviesa 1

Keletą mėnesių alytiškių kraują kaitinusiai Alytaus švietimo tinklo pertvarkai uždegta žalia šviesa. Tiesa, po siūlymų klausimą atidėti dėl poreikio išsamiau jį išdiskutuoti su bendruomene ir po maždaug pora valandų trukusių aršių diskusijų jai pritarta vos per plauką.

Traukė kozirius ir surėmė ietis

Prieš priimant lemtingus sprendimus, dar kartą ginti pozicijų atėjo pertvarkos tinklo plane įvardijamų švietimo įstaigų – „Sakalėlio“, „Drevinuko“ bei Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos – atstovai. Jie išsakė nuomones, kad nesutinka su tinklo pertvarkos siūlymais, argumentavo, kad sunku sukurti teigiamą socialinę aplinką, kuri dabar yra draskoma. „Sakalėlio“ atstovai Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio retoriškai klausė, ar neatėjo laikas gesinti dar vieno gaisro. Bendruomenių atstovai teigė sprendimuose pasigendantys logiškumo bei apeliavo į kiekvieno politiko sąžinę. „Drevinuko“ atstovai pasiryžę net ir po pertvarkos tinklo plano palaiminimo kovoti dėl švietimo įstaigos išlikimo.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos atstovas pabrėžė, kad taip pat nesutinka su šios įstaigos likvidavimu ir argumentavo, kad tai didžiausią finansavimą iš visų Alytaus švietimo tinklo įstaigų pritraukusi mokykla.

Buvo išsakyta daug kritikos ir aštrių žodžių Alytaus švietimo tinklo vadovui Vytuoliui Valūnui, kuris buvo švietimo tinklo pertvarkos darbo grupės pirmininkas. Sprendimo projektą rengusios komisijos atstovų prašyta pripažinti klydus dėl siūlytų švietimo tinklo pertvarkos sprendimų.

Likus vos kelioms dienoms iki lemtingojo tarybos posėdžio, kai kurie politikai buvo pateikę švietimo tinklo pertvarkos projekto alternatyvą. Deja, ji dienos šviesos taip ir neišvydo. Alternatyvą inicijavęs tarybos narys Gediminas Daukšys klausė argumentų, kodėl alternatyvus sprendimas nebuvo įtrauktas į tarybos posėdžio darbotvarkę. Savivaldybės teisininkai atsakė, kad Vyriausybės atstovams buvo pateikta užklausa, ar tai atitinka alternatyvaus sprendimo projekto koncepciją. Buvo gautas atsakymas, kad ne. Be to alternatyva nebuvo diskutuota komitetuose.

„Reikalauju nutraukti šio klausimo svarstymą šiame tarybos posėdyje, nes grubiai pažeistas reglamentas“, – teigė G. Daukšys, tačiau gavo atsakymą, kad dar posėdžio pradžioje tarybos narių dauguma balsavo už tai, kad klausimas nebūtų atidėtas.

Diskutuojant šiuo jautriu visuomenei klausimu netrūko ir politinių iečių laužymo, kozirių į dienos šviesą traukimo. Net buvo teigiama, kad kai kurie politikai elgiasi ir kalba taip, tarsi atėję į pavyzdinį tarybos posėdį, kad po jo atsivertų keliai kelti sparnus toliau už Alytaus, esą artėja Seimo rinkimai. Posėdžio metu klausta, kodėl reorganizuojamos nepriekaištingai veikiančios, puikius rezultatus šalies mastu demonstruojančios mokyklos, o paliekamos prastesnius rezultatus turinčios švietimo įstaigos.

Kai kurie politikai yra įsitikinę, kad ši pertvarka dar nėra galutinė. Nuskambėjo pasiūlymai pagalvoti ir apie gimnazijose teikiamo švietimo kokybę. Esą reikėtų sistemą sutvarkyti taip, kad gimnazijose galėtų mokytis tik gerus mokymosi rezultatus demonstruojantys vaikai, o besimokantys prasčiau turėtų eiti mokytis profesijos.

Česlovas Daugėla pabrėžė, kad daugiau kaip šimtas vietų darželiuose laukiančių vaikų visi turėtų galimybę lankyti darželius, nes esą net penki Alytaus mieste esantys darželių pastatai šiuo metu naudojami ne švietimo tinklo tikslams. Esą jeigu bent vienas jų būtų sutvarkytas, problema būtų išspręsta.

Kritikos negailėta ir miesto vadovui, esą jis slepiasi už kitų savivaldybės tarnautojų pečių ir turėtų asmeniškai prisiimti atsakomybę už tokią švietimo tinklo pertvarką.

Tarybos posėdyje nuskambėjo ir politikų atsiprašymai dėl esą tokio pertvarkos pasiūlymų sukelto chaoso. Retoriškai klausta, kaip Alytaus politikai atrodys prieš visuomenę, jeigu bus pritarta tokiam sprendimui, koks buvo pateiktas tarybai.

Nuskambėjo ir siūlymas dėl šiuo metu tuščių stovinčių buvusių Alytaus kūdikių namų Daugų gatvėje. Esą šias patalpas galima pritaikyti vietų laukiantiems darželinukams.

Posėdyje svarstyta švietimo tinklo pertvarka buvo vadinta viso labo kosmetine ir pavėluota bent dešimtmečiu. Galiausiai prieš švietimo tinko pertvarką nusiteikę politikai ragino ir kitus už ją nebalsuoti, esą taip daromas nusikaltimas prieš visuomenę.

Po pora valandų trukusių diskusijų prieš balsavimą buvo padaryta dešimties minučių pertrauka, po kurios tarybos narė Laura Radzevičiūtė iš mero lūpų ištraukė kokią poziciją jis palaiko švietimo tinklo pertvarkos klausime. Meras pasisakė, kad balsuos už švietimo tinklo pertvarkos projektą.

Tarybos nariai dėl švietimo tinklo pertvarkos projekto balsavo papunkčiui. Už „Drevinuką“ liečiančius pasiūlymus  balsavo 12, prieš – 11 tarybos narių. Už „Sakalėlį“ liečiančius pasiūlymus balsavo 11 tarybos narių ir tiek pat prieš. Atiduodamas savo balsą, meras pritarė šiam sprendimui. Tai reiškia, kad pertvarka bus įgyvendinama ir šioje ugdymo įstaigoje. Už Suaugusiųjų ir Jaunimo mokyklos likvidavimą balsavo 12 tarybos narių, 10 – prieš ir 1 susilaikė. Už visą sprendimo projektą balsavo 13 tarybos narių, o prieš – 11.

Kas keisis?

Taigi, kokie pokyčiai konkrečiai po politikų balsavimo svarstant Alytaus švietimo tinklo pertvarkos klausimą artimiausiu metu palies Alytaus švietimo įstaigas?

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vasario 12 dieną savivaldybei ir švietimo įstaigoms atsiųstą raštą, iš sprendimo projekto buvo išbrauktas pertvarkos siūlymas reorganizuoti ar kitaip pertvarkyti Alytaus Likiškėlių progimnaziją. Dabar Likiškėlių progimnazijos pastatą siūloma renovuoti ir į jos laisvas patalpas iš Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ bus perkeliamas Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialas. Likusias laisvas Likiškėlių progimnazijos patalpas užims šiuo metu Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje įsikūrusi Rusų šeštadieninė mokykla.

Reorganizacijos neišvengė Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, kuri bus prijungiama  prie Vidzgirio progimnazijos. Siekiant užtikrinti  „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių ugdymo savitumą – etninės kultūros, tautinių papročių ir amatų puoselėjimą, „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė bus paskirta Vidzgirio progimnazijos direktore.  Bus vykdoma stebėsena dėl Vidzgirio progimnazijos patalpų sutvarkymo (remonto) pagerinant ugdymo aplinką, o „Sakalėlio“ pradinės mokyklos 1–4 klasių mokiniai kartu su mokytojais bus perkėliami į Vidzgirio progimnazijos patalpas. Esą tokiu būdu bus užtikrinta tinkama mokinių ugdymo (-si) kokybė ir pedagogų darbo tęstinumas. Vidzgirio progimnazijos patalpoms modernizuoti reikės apie 400,0 tūkst. eurų.

Dabartinį Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos pastatą planuojama privatizuoti arba naudoti kitoms miesto bendruomenės reikmėms.

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūra pertvarkoma pakeičiant mokyklos tipą iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį. Pradinio ugdymo programa perduodama vykdyti Vidzgirio progimnazijai, paliekant 1–4 klasių mokinius tame pačiame pastate. Bus vykdoma stebėsena dėl Vidzgirio progimnazijos patalpų pritaikymo judėjimo negalią turintiems asmenims, ikimokyklinio ugdymo poreikio tenkinimo Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir tik tada bus priimamas sprendimas dėl 1–4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimo į Vidzgirio progimnazijos patalpas. Likusios laisvos patalpos galės būti naudojamos ikimokykliniam ar priešmokykliniam ugdymui.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Alytuje neliks, nes ji bus likviduota. Suaugusiųjų ir jaunimo klasių asmenų ugdymas bus perduotas Alytaus profesinio rengimo centrui.

Suaugusiųjų neformalųjį švietimą, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos padalinių – Saugaus eismo klasės ir Rusų šeštadieninės mokyklos veiklą, siūloma perduoti vykdyti Alytaus Likiškėlių progimnazijai. Saugaus eismo klasę siūloma palikti jiems skirtose patalpose, o į Likiškėlių mokyklą bus perkeliama tik Rusų šeštadieninė mokykla.

Likviduojamos Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Gintautas Draugelis turėtų būti be konkurso paskirtas Likiškėlių progimnazijos direktoriumi.

Esą šis sprendimas užtikrins neformaliojo  suaugusiųjų švietimo organizavimo ir suaugusiųjų švietimo projektų veiklos vykdymo, Saugaus eismo klasės ir Rusų šeštadieninės mokyklos veiklos tęstinumą. Dabartinį Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastatą planuojama privatizuoti arba naudoti kitoms miesto bendruomenės reikmėms, o modernią sporto salę perduoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui.

Pritarta ir siūlymui Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą perkelti į kurios nors bendrojo ugdymo mokyklos laisvas patalpas, o dabartines šios tarnybos patalpas privatizuoti arba naudoti kitoms miesto bendruomenės reikmėms.

Skaičiuojama, įgyvendinus šiuos Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pokyčius, Alytaus miesto savivaldybei per metus pavyktų sutaupyti 366,5 tūkst. eurų. Alytaus miesto savivaldybės tarybai nusprendus privatizuoti Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pastatus, tikėtina, kad Alytaus miesto savivaldybės biudžetas pasipildytų maždaug 1 milijonu eurų. Šias lėšas  būtų galima panaudoti švietimo kokybei gerinti.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.