Ar modernus Alytaus ligoninės šildymas turės reikšmės alytiškių sąskaitoms?

Nuo šių metų pradžios Alytaus ligoninėje oficialiai pradėjo veikti geoterminis šildymas, kuris įstaigai leis su­ma­žin­ti iš­lai­das šil­dy­mui, karš­tam van­de­niui ir taip pat tau­so­ti ap­lin­ką, nes į ją pa­teks ge­ro­kai ma­žiau an­glies diok­si­do. Viešoje erdvėje vis pasigirsta spėlionių, esą toks Alytaus ligoninės šilumos ūkio modernizavimas turės reikšmės gyventojų šildymo sąskaitoms. Ar yra pagrindo taip manyti?

Įtaka kainai – trečdalis procento

Pirmieji ligoninės geoterminio šildymo bandymai jau buvo atliekami dar lapkričio ir gruodžio mėnesiais, tačiau oficialiai ši šildymo sistema pradėta naudotis tik nuo šių metų. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė visiškai atjungta nuo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens nebus.

Kaip teigė „Alytaus šilumos tinklų“ vadovas Mindaugas Nevardauskas, lyginant su 2018 metų lapkričio gruodžio laikotarpiu, Alytaus ligoninė vien per sistemos bandomąjį laikotarpį iš centralizuotai šilumą tiekiančios bendrovės sunaudojo dvigubai mažiau šilumos energijos.

Klausėme, ar tai turės kokios nors įtakos šilumos kainoms ir ar tai pajus Alytaus miesto gyventojai. „Dabar sunku ką nors pasakyti, nes priklausys nuo sezono ir kiek mažiau po maždaug metų laiko jie sunaudos šilumos energijos. Preliminariai žiūrint, Alytaus ligoninei įsivedus geoterminį šildymą, iš viso bendro per metus centralizuotai Alytaus miestui parduodamo šilumos energijos kiekio, jis turėtų sumažėti maždaug vienu procentu. Tačiau apie konkrečias tendencijas kalbėti dar anksti“, – sakė M. Nevardauskas.

Jis neneigė, kad logikos, jog tai gali turėti nors ir nežymios reikšmės šildymo kainoms, tikrai yra. „Teoriškai kaina galėtų šiek tiek didėti, o kaip ten bus iš tiesų pasakyti sunku. Gal ir gali šilumos kainą įtakoti maždaug 0,3 procentais“, – svarstė „Alytaus šilumos tinklų“ vadovas.

Pigiau – centralizuotas šildymas

Alytuje yra keletas daugiabučių, kurie naudojasi geoterminio šildymo sistema. Artimiausiu metu į jų gretas įsilies ir dar vienas Statybininkų gatvėje esantis daugiabutis. Iš valstybinių įstaigų, įsirengusių šį šildymo būdą, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė kol kas yra vienintelė.

„Norėčiau pažymėti, kad centralizuotas šildymas yra pigiausias. Pastaruoju metu elektros kainos gerokai šoktelėjo į viršų, o jos energija yra reikalinga geoterminiam šildymui. Žinoma, geoterminio šildymo kilovatvalandės kaina yra pigesnė, tačiau reikia įvertinti ir didžiules investicijas įsirengiant šią šildymo sistemą. Jeigu tai išdalinsime į geoterminio šildymo kilovatvalandės kainą, tai bus tikrai brangiau negu centralizuotai tiekiamas šildymas“, – dėstė M. Nevardauskas.

Tikimasi išlaidas sumažinti perpus

„Ši žiema yra išskirtinė savo temperatūra, todėl dabar būtų sunku ir net neobjektyvu vertinti, kiek mes sutaupėme už sausio mėnesį. Konkretesnių duomenų galima būtų tikėtis dar po metų“, – sakė Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovė Bernadeta Navalinskienė.

Alytaus ligoninė iki šiol kasmet su­nau­do­davo dau­giau nei 4 tūkst. 500 me­ga­vat­va­lan­džių cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Tai li­go­ni­nei atsieina per 340 tūkst. eu­rų. Įdie­gus at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius, tikimasi, kad iš­lai­dos šil­dy­mui tu­rėtų su­ma­žė­ti maždaug pu­siau, o finansinį atsiperkamumą tikimasi pasiekti po maždaug penkerių metų.

Taip pat dėl li­go­ni­nės kas­met su­nau­do­ja­mos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mi­nės ener­gi­jos į ap­lin­ką ne­tie­sio­gi­niu bū­du iš­me­ta­ma apie 1 tūkst. to­nų an­glies diok­si­do. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą dėl šios gy­dy­mo įstai­gos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius, iš­me­ta­mo an­glies diok­si­do kie­kiai tu­rėtų su­ma­žė­ti ne ma­žiau kaip pus­penk­to kar­to.

Investavo daugiau nei milijoną

Siek­iant su­ma­žin­ti iš­lai­das šil­dy­mui ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­bai, ap­lin­kos tar­šą, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė įsi­rengė ne tik ge­o­ter­mi­nį šil­dy­mą, bet ir sau­lės ko­lek­to­rius bei sau­lės elek­tri­nę. Gydymo įstaiga dėl jos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius pa­si­ra­šė su­tar­tį su Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­du, iš kurio ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos li­go­ni­nės pro­jek­tui buvo skir­ta 1 mln. 228 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­das Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pro­jek­te dėl ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti iš­lai­do­mis pri­pa­ži­no be­veik 1 mln. 277 tūkst. eu­rų. Vi­sa pro­jek­to ver­tė – be­veik 1 mln. 293 tūkst. eu­rų.

Iš fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos jam buvo skir­ta 1 mln. 228 tūkst. eu­rų. Ben­dra pa­ra­mos su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 96,17 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų, todėl li­ku­sią da­lį pi­ni­gų pro­jek­to įgyvendinimui teko skir­ti iš li­go­ni­nės biudžeto (apie 100 tūkst. eurų).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *