Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Gegužės 30 dieną (trečiadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 44-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 20 min.).

2. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Stasė Mikelionienė, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė; 10 min.).

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.).

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T-340 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Modesta Tarasauskienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja; 10 min.).

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Aldona Sviderskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja; 10 min.).

7. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS(Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja; 10 min.).

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja; 10 min.).

9. DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 15 min.).

10. DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO(Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.).

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 10 min.).

12. DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Jūratė Zelenė, Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.).

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL FAKTIŠKAI NAUDOJAMO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIO BAIGTUMAS NESIEKIA 100 PROC., ARBA APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (J. Zelenė; 5 min.).

14. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.).

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 1B, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.).

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

18. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO 2009-07-07 NUOMOS SUTARTIES NR. SR-797 7 PUNKTO PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

19. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN ORGANIZAVIMO (A. Juonienė; 10 min.).

20. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI (A. Juonienė; 10 min.).

21. DĖL INŽINERINIO STATINIO PADALIJIMO PROJEKTO (A. Juonienė; 10 min.).

22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.).

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Rasmutė Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.).

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Paužienė; 10 min.).

25. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO(Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.).

26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 15 min.).

27. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI (R. Ališauskienė; 10 min.).

28. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

29. DĖL PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI PAGALBAI ORGANIZUOTI IR PREVENCINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

31. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 10 min.).

32. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI (Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas; 10 min.).

33. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS (L. Nalivaikienė; 10 min.).

34. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“ (L. Nalivaikienė; 5 min.).

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBO LAIKO GRAFIKO SUDERINIMO (Greta Sodaitytė-Berlickė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.).

36. DĖL PRITARIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ABIPUS SIENOS BENDRADARBIAVIMO PACIENTŲ TEISIŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖS TOBULINIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUI (G. Sodaitytė-Berlickė; 10 min.).

37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO (G. Sodaitytė-Berlickė; 10 min.).

38. DĖL PRITARIMO SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO TARPVALSTYBINĖS PROGRAMOS PROJEKTUI (Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas; 10 min.).

39. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO ĮGALIOJIMO PATVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS PATEIKTUS KVALIFIKACINIUS TESTUS (Dalia Kavolynienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.).

Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *