Paaiškėjo Alytaus socialdemokratų kandidatas į merus 2019-ųjų rinkimuose

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Alytaus miesto skyriaus nariai nusprendė, jog jų kandidatas į Alytaus miesto merus 2019 metais vyksiančiuose savivaldos rinkimuose bus nesenai prie partijos prisijungęs Nerijus Cesiulis. Tai paaiškėjo penktadienio vakarą, visuotinio skyriaus narių susirinkimo metu. N. Cesiulio kandidatūrą palaikė 104 nariai, dabartinio skyriaus pirmininko Valerijaus Venciaus – 23.

36-erių N. Cesiulis į Alytaus miesto savivaldybės tarybą alytiškių išrinktas jau trečia kadencija, va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai, ku­ri nag­ri­nė­ja ga­li­mus ko­rup­ci­jos at­ve­jus sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se. Iki šiol į miesto tarybą jis buvo renkamas pagal LSDP kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau visus kartus bu­vo įra­šytas kaip ne­par­tinis. LSDP nariu jis tapo praeitą savaitę.

N. Cesiulis dirba Aly­taus ko­le­gi­joje di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju stra­te­gi­nei plėt­rai ir in­fra­struk­tū­rai.

Asmeninio archyvo nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.