Sveikuolių sveikuolis Vytautas Mockevičius švenčia jubiliejų

„Metus skaičiuojam įvairiai: medžių metus išduoda rievės, savo metus sparneliuose nešioja boružėlės… O kaip savo metus turi skaičiuoti žmogus? Pagal darbus, pagal gerą žodį išdalintą, pagal sukauptą patirtį ar medelį pasodintą? Pats geriausias būdas – skaičiuoti pagal širdį, nes tik ji viena tikrus metus atspindi…“

Daug nuoširdžių sveikinimų, gėlių ir mielų dovanų šiandien buvo skirta Alytaus sveikuolių klubo „RYŽTAS“ įkūrėjui ir ilgamečiui jo vadovui Vytautui Mockevičiui 85-ojo jubiliejaus proga. Su­kak­tu­vi­nin­kas – Aly­taus pe­da­go­gi­nės mo­kyk­los, Šiau­lių mo­ky­to­jų ir Vil­niaus pe­da­go­gi­nių ins­ti­tu­tų auk­lė­ti­nis, 36 me­tus di­rek­to­ria­vo Aly­taus mo­kyk­lo­se. Pra­dė­jęs mo­ky­to­jau­ti bu­vu­sio­je 1-ojo­je vi­du­ri­nė­je, vie­nus me­tus di­rek­to­ria­vo tuo­me­tė­je Aly­taus ne­aki­vaiz­di­nė­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, 14 me­tų va­do­vu dir­bo tuo­me­tė­je 4-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Aly­taus 7-ajai, per­si­va­di­nu­siai į Šal­ti­nių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ati­da­vė 21 me­tus, o Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai – beveik du dešimtmečius. Alytaus sveikuolių klubui „RYŽTAS“ V.Mockevičius vadovavo 25 metus. Vy­tau­to darbo stažas švietimo srityje net 60 me­tų! Priešbeveik tris dešimtmečius ne pačios geriausios sveikatos vyro gy­ve­ni­mą pa­kei­tė ži­nios apie svei­ko gy­ve­ni­mo bū­dą. Vy­tau­tui vis­kas svar­bu: nau­jas su­dva­sin­tas po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą, jo bū­dą, mi­ty­bą, mankš­tos, grū­di­ni­ma­sis, tei­sin­gas kvė­pa­vi­mas.

Tarp Alytaus sveikuolių klubo „RYŽTAS“ narių – dauguma tokių, kurie sekdami Vytauto pavyzdžiu, atrado geresnę gyvenimo kokybę tiek fiziniam, tiek dvasiniam savo kūnui, išmoko gyventi harmonijoje su gamta ir savimi.

„Nėra žemėje jėgos, kuri sugebėtų atsispirti nesavanaudiškai meilei“,- liete liejosi žodžiai V.Mockevičiui šiandien, „Menų pirtyje“, susirinkusiems sveikuoliams ir jį atskubėjusiems pasveikinti bendraminčiams, prieš šventinę popietę sustojusiems į ratą tradicinei bendrai maldai.

Naujoji Alytaus sveikuolių klubo „RYŽTAS“ vadovė Jūratė Marčiulaitienė iškilmingai įteikė klubo garbės prezidento vardo pažymėjimą ir įspūdingiausių V.Mockevičiaus „sveikuoliškos“ veiklos fragmentų nuotraukų koliažą su asmeniškais klubiečiųpalinkėjimais. Jaunosios kartos sveikos gyvensenos entuziastė Gerda Vencevičiūtė jubiliatą prilygino dvasiniam mokytojui ir žemai nusilenkdama įteikė jam nesenai Alytuje viešėjusio kunigo Algirdo Toliato knygą „Žmogaus ir Dievo metai“.  Šventinės popietės viešnios – Alytaus miesto savivaldybės gydytoja Jovita Katkauskaitė ir Švietimo skyriaus vedėjo pareigas einanti Rimvyda Ališauskienė – miesto mero Vytauto Grigaravičiaus vardu V. Mockevičiui įteikė padėką už ilgametį, aktyvų, nuoširdų darbą puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas Alytuje. „Jūs esate ne tik sveikuolis, bet ir šviesuolis, Alytaus miesto sveikos gyvensenos simbolis,“- sakė J.Katkauskaitė.

Alytaus sveikuolių klubo „RYŽTAS“ informacija

Fotografijos Zenono Šilinsko

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *