Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkursas

Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2016 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą) ir paskatinti rengėjus, skelbia konkursą.
Konkurse gali dalyvauti 2016 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas tęstinis) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos šiais metais skelbiamas konkurso temas:
⦁    „Smurto prevencija. Bendruomenės atsakingumo didinimas kovojant su smurtu” ir
⦁    „Saugi kibernetinė erdvė: bendruomenės saugumo kibernetinėje erdvėje užtikrinimo iniciatyvos”.
„Smurto prevencija. Bendruomenės atsakingumo didinimas kovojant su smurtu”.
Smurtas yra socialinis reiškinys, neegzistuojantis atskirai nuo visuomenės, todėl pagal šią temą gali būti teikiami projektai (programos), kuriais (kuriomis) siekiama formuoti tokias visuomenės nuostatas, kurios stabdytų smurtą ir patyčias:
1.    tikslinės konkrečios socialinės reklamos projektai, kuriais siekiama šviesti visuomenę, skatinti veikti, padėti kitiems, taisyti savo pačių elgesį;
2.    projektai (programos), skatinantys (skatinančios) visuomenės gebėjimą atpažinti smurtą ir jį suvaldyti;
3.    pozityvios tėvystės iniciatyvos;
4.    patyčių prevencijos, socialinių įgūdžių ugdymo projektai (programos);
5.    vaikų ir jaunimo sąmoningumo ugdymo iniciatyvos, skirtos jų suvokimui apie smurtą, kaip neigiamą reiškinį, formuoti.
„Saugi kibernetinė erdvė: bendruomenės saugumo kibernetinėje erdvėje užtikrinimo iniciatyvos”.
Skaitmeninis pasaulis yra ne tik nepaprastai naudingas, bet ir pažeidžiamas. Todėl pagal šią temą gali būti teikiami projektai (programos), kuriais (kuriomis) gyventojai šviečiami apie internete slypinčią riziką ir kuriais (kuriomis) gyventojams suteikiamos žinios apie galimybes nesudėtingais veiksmais nuo šios rizikos apsisaugoti:
1.    visuomenės švietimo projektai (programos) informacinių grėsmių – tapatybės, asmens duomenų vagysčių, kompiuterių virusais, šnipinėjimo programomis ir kt. – klausimais;
2.    projektai (programos), skirti (skirtos) vaikų ir jaunimo bei jų tėvų (globėjų) švietimo ir elgesio formavimo saugaus interneto naudojimo srityje (seksualinio išnaudojimo, psichologinio smurto, patyčių ir kt. internetinėje erdvėje atvejų prevencija).
Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projekto tikslai – nusikalstamas veikas ir pažeidimus skatinančių priežasčių, rizikos veiksnių šalinimas, konkrečių neigiamų, įstatymus pažeidžiančių reiškinių šalinimas, šviečiamoji-prevencinė bendruomenės veikla, viktimizacijos mažinimas (darbas su aukomis).
Konkurso nuostatai paskelbti Teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt/) ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje
(http://vrm.lrv.lt//uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Konkursas/Konkursonuostatai2015.pdf).
Konkursui projektus gali pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai ir bendruomenės, juridiniai, bet ne fiziniai asmenys. Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas.
Projektai konkursui turi būti pristatyti vadovaujantis Konkurso nuostatų V skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2017 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius). Pateikiama iki 5 lapų apimties paraiška (1 egz.) ir jos elektroninė kopija. Paraiška pateikiama užklijuotame ir užantspauduotame voke, o jos elektroninė kopija tame pačiame voke – kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) arba atsiunčiama elektroninio pašto adresu giedre.pakalniene@vrm.lt. Ant voko nurodomas Vidaus reikalų ministerijos adresas, konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimas, projekto rengėjo pavadinimas ir adresas, o ant kompiuterinės laikmenos (kompaktinio disko) – projekto pavadinimas. Esant neatitikčių tarp paraiškos ir jos elektroninės kopijos, vertinamas voke pateiktas popierinis paraiškos variantas. Projekto pateikimo data laikoma voko pateikimo data (nustatoma pagal pašto žymeklio datą). Taip pat galima pateikti papildomą medžiagą.
Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos kriterijus:
1.    Projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti.
2.    Projekto rengėjo ar valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės bendruomenės saugumui.
3.    Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes.
4.    Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
5.    Projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus paskirta premija. Kitiems konkurso dalyviams gali būti paskirtos paskatinamosios premijos arba įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8322.
Vidaus reikalų ministerijos inf.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.