Alytaus rajonas planuoja kokybišką ir tikslingą plėtrą

Pasirašyta sutartis dėl Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Sprendimas keisti bendrąjį planą priimtas, atsižvelgus į esamo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, kuriose pažymėta, kad 2008 m. parengtas  Alytaus rajono bendrasis planas atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas planuojamu 2008–2015 m. laikotarpiu. Pasikeitus rajono plėtros tendencijoms ir teisiniam plėtros reguliavimui, planas neatitinka dabarties poreikių ir yra keistinas.

Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo paslaugos teikimo konkursą laimėjo UAB „Atamis“. Dokumentas bus rengiamas ateinančiais metais, o rengimo terminas numatytas iki 2018-ųjų pabaigos.

Pasak savivaldybės vyr. architekto E. Minkevičiaus, keičiant bendrojo plano sprendinius vienas iš pagrindinių tikslų yra patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ir ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, plėtrai reikalingas teritorijas.

„Šiuo metu galiojančiame Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ketinamos urbanizuoti teritorijos sudaro neproporcingai didelį plotą, lyginant su mažėjančiu rajono gyventojų skaičiumi, todėl ilgainiui savivaldybė taps nepajėgi šiose teritorijose užtikrinti visavertės infrastruktūros sukūrimo ir kokybiškos jos priežiūros. Todėl, planuojant rajono teritoriją, bus siekiama optimizuoti ketinamas urbanizuoti teritorijas, t. y. sumažinti jų plotą, o pačias teritorijas suplanuoti kokybiškai, siekiant sukurti jose visavertes sąlygas gyventi, kurti ir plėtoti verslą. Kompaktiškesnėse numatytose urbanizuoti teritorijose savivaldybės ir ES paramos lėšos į viešąsias infrastruktūras bus investuojamos tikslingiau, o sukurti infrastruktūrų objektai tarnaus didesniam rajono gyventojų skaičiui“, – sakė savivaldybės architektas E. Minkevičius.

Rengiamam Alytaus rajono bendrojo plano keitimo dokumentui iškelti tikslai – sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui, numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą. Taip pat kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Informacija apie pradedamą rengti savivaldybės lygmens kompleksinį teritorijų planavimo dokumentą ir kvietimas teikti pasiūlymus paskelbti Alytaus rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, savivaldybės interneto svetainėje, rajono seniūnijų skelbimų lentose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt).

„Kviečiame rajono gyventojus, bendruomenes,  įmones teikti pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento. Pasiūlymus galima teikti raštu, elektroniniu paštu info@arsa.lt, taip pat pasinaudojant LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (www.tpdris.lt)“, – sakė E. Minkevičius.

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimą, viešinimą ir kitą su rengiamu dokumentu susijusią informaciją galima sekti Alytaus rajono savivaldybės svetainėje www.arsa.lt bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Alytaus r. sav. inf.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.