Da­lius Sin­ke­vi­čius: kel­kis, Aly­tau!

Dalius Sinkevičius.

Mie­li aly­tiš­kiai, esu Da­lius Sin­ke­vi­čius, ka­ri­nin­kas. Esu da­vęs prie­sai­ką vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą tar­nau­ti Lie­tu­vai. Su di­de­le pa­gar­ba tar­na­vau Lie­tu­vai kaip ka­ri­nin­kas. Sa­vo tar­nys­tę Aly­taus mies­tui tę­siu bū­da­mas se­niū­nai­čiu, dir­bu vi­suo­me­ni­nį dar­bą. Į tik­ro po­li­ti­ko dar­bą žiū­riu kaip į tar­nys­tę Lie­tu­vai, Aly­taus mies­tui.

Svar­biau­sios po­li­ti­ko sa­vy­bės tu­ri bū­ti žmo­giš­ku­mas, pa­do­ru­mas, nuo­šir­du­mas, pa­gal­ba vi­siems ir kiek­vie­nam. Šie da­bar­ti­niams ir bu­vu­siems po­li­ti­kams sve­ti­mi žo­džiai yra ma­no gy­ve­ni­mo ašis ir va­rik­lis.

Tar­nau­da­mas Ira­ke su­pra­tau, ko­kia bran­gi yra Tė­vy­nė ir mū­sų gim­tas Aly­taus mies­tas, ir pri­sie­kiau pa­da­ry­ti vis­ką, kad mū­sų Aly­tus iš­si­lais­vin­tų iš sa­va­nau­diš­kų po­li­ti­kų ir val­di­nin­kų pin­klių.

Mū­sų Aly­tus per 30 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų ta­po iš­rink­tų­jų par­ti­jų na­rių šei­mų įkai­tu. Mes kar­tu tu­ri­me tai pa­keis­ti, pri­va­lo­me su­sig­rą­žin­ti mū­sų mies­tą.

50 000 Aly­taus gy­ven­to­jų ne­ga­li tar­nau­ti 100-tui „iš­rink­tų­jų“, jų as­me­ni­nei ir fi­nan­si­nei ge­ro­vei.

Aš ir ma­no ko­man­da tu­ri­me vil­tį, kad kar­tu, kad mes vi­si ga­li­me at­si­im­ti sa­vo mies­tą iš po­li­ti­kų ir jų ap­lin­kos, te­rei­kia tik to, kad per šiuos rin­ki­mus bal­suo­ti at­ei­tų VI­SI aly­tiš­kiai.

Pri­sie­kiu jū­sų ne­nu­vil­ti, aš ir ma­no ko­man­da – pa­da­ry­si­me vis­ką, kad vi­si aly­tiš­kiai gy­ven­tų ge­riau, švie­siau ir gra­žiau, o vi­sų aly­tiš­kių at­ei­tis bū­tų ge­res­nė.

Aly­tiš­kiai, jei­gu jūs ne­isi­te bal­suo­ti, par­ti­niai, kaip ir kiek­vie­nais pra­ėju­siais rin­ki­mais – at­eis. Jie vi­sa­da at­ei­na ir tik to­kiu bū­du pa­ten­ka į val­džią, ir to­liau nau­do­ja­si vi­sų mū­sų lė­šo­mis, jas švais­to, sa­vo nau­dai dis­po­nuo­ja vi­sų mū­sų tur­tu, siek­da­mi tik as­me­ni­nės nau­dos sau.

Aš pri­sie­kiu, kad jei­gu man su­teik­si­te man­da­tą, jei­gu bū­siu iš­rink­tas me­ru – šios blo­gy­bės bus ne tik eli­mi­nuo­tos, bet bus nu­sta­ty­ti kal­tie­ji ir pri­vers­ti at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.

Po­li­ti­kas ir val­di­nin­kas pri­va­lo as­me­niš­kai at­sa­ky­ti už sa­vo sa­va­nau­diš­kus ir de­struk­ci­nius veiks­mus bei po­el­gius mies­tui ir žmo­gui.

Aš esu vie­nas iš jū­sų, mes esam kar­tu. Aš su­si­du­riu su to­mis pa­čio­mis pro­ble­mo­mis kaip ir vi­si aly­tiš­kiai. Aš esu ke­tu­rių vai­kų tė­vas, aš, kaip ir jūs, ne­no­riu, kad ma­no vai­kai bū­tų pri­vers­ti iš­va­žiuo­ti iš Aly­taus ar net iš Lie­tu­vos.

Bran­gūs sen­jo­rai, jūs sta­tė­te mū­sų Aly­tų, mes tu­ri­me Jums at­si­dė­ko­ti, pa­si­rū­pin­ti jū­sų oriu gy­ve­ni­mu. Jei­gu tik jūs man pa­ti­kė­si­te sa­vo bal­sus, aš, kaip ka­ri­nin­kas, pri­sie­kiu tuo pa­si­rū­pin­ti. No­riu, kad vi­si aly­tiš­kiai ga­lė­tų oriai gy­ven­ti Aly­tu­je.

Aš iki kau­lų sme­ge­nų esu Lie­tu­vos ir Aly­taus pat­rio­tas, krikš­čio­nis. Šios ver­ty­bės man yra pa­čios svar­biau­sios.

Aly­tiš­kiai, mes vi­si kar­tu tu­ri­me at­kur­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, iš­nai­kin­ti ko­rup­ci­nius ži­di­nius, ku­riais vi­si esa­me nu­si­vy­lę. Mo­kes­čiai pri­va­lo bū­ti so­cia­liai tei­sin­gi.

At­lie­kų su­rin­ki­mo mo­kes­tis tu­ri bū­ti mo­ka­mas nuo žmo­gaus pa­gal at­lie­kų svo­rį, o ne pa­tal­pų kvad­ra­tus. Ši­lu­mos ūkio ir ki­tų ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jų va­do­vų at­ly­gi­ni­mai Aly­tu­je ne­ga­li siek­ti 6000 tūks­tan­čių eu­rų per mė­ne­sį, kai tuo tar­pu di­de­lė da­lis aly­tiš­kių vos su­du­ria ga­lą su ga­lu.

Po­li­ti­nio ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ (są­ra­šo Nr. 15) kan­di­da­tas į me­rus DA­LIUS SIN­KE­VI­ČIUS

Po­li­ti­nė re­kla­ma bus ap­mo­kė­ta iš po­li­ti­nio ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos są­skai­tos. Užs. Nr. 2023-02-07/01

4 komentarai apie “Da­lius Sin­ke­vi­čius: kel­kis, Aly­tau!

  1. Kelkis, Alytau- man reik naujos darbo vietos : ) 🙂 Pabūsiu meru, geradariui pačėsui bus proga atsilyginti, viskas čiki piki bus, pamatysit 🙂 …

  2. Kur Jūs Daliau veletės? Šiame mechanizme būsit kaip ir visi prieš tai buvę, garsiai pakalbėsit o jei pateksit ant “pietų stalo” būsit priverstas daryti tai ką palieps “kaklaraiščiai” ir trauktis neturėsi kur ir bus vėl viskas kaip buvę.
    Linkiu kad pasiektum tikslą bet netikiu visomis permainomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *