Alytaus miesto gimtadienyje – daugybė meilės miestui akcentų

Praėjusį savaitgalį Alytus šventė miesto 437-ąjį gimtadienį. 3 dienas alytiškius ir miesto svečius džiugino įvairių muzikos atlikėjų koncertai, sporto rungtys, įvairios parodos ir pramogos.

Oficialiai šventė prasidėjo atgimusia tradicija – eisena „Myliu Alytų!“, joje  spalvingais akcentais pasipuošusios prisistatė Alytaus miesto įmonės,  įstaigos ir organizacijos.

Iškilmingo šventės atidarymo metu gausiai susirinkusius alytiškius šventės proga sveikino Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius: „Šian­dien ma­no svei­ki­ni­mo kal­ba bus ki­to­kia. Šio­je sce­no­je kaip mies­to me­ras aš sto­viu pas­ku­ti­nį kar­tą, nes mū­sų ka­den­ci­ja bai­gia­si. Ei­da­mas į rin­ki­mus, aš ža­dė­jau, kad dirb­siu tik vie­ną ka­den­ci­ją. Esu žo­džio žmo­gus, duo­to žo­džio lai­kau­si. Ki­tais me­tais va­sa­rio mė­ne­sį ne­kel­siu sa­vo kan­di­da­tū­ros į savivaldos rin­ki­mus. Tie­siog no­riu bū­ti tarp jū­sų, toks kaip jūs.

Ta­čiau lai­ko dar yra, dar mes ge­ro­kai pa­dir­bė­si­me ir pa­da­ry­si­me ne­ma­žai ge­rų dar­bų. Aš džiau­giuo­si, kad per tą laikotarpį mes vi­si su jū­sų pa­gal­ba pa­da­rė­me mies­tą gra­žes­nį, pa­trauk­les­nį. Pa­ma­žu, bet plau­kia į mies­tą in­ves­ti­ci­jos, ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos. Mies­tas tam­pa so­li­dus, su juo skai­to­ma­si, jis ger­bia­mas, tai ro­do ir šian­die­ną sve­čių gau­sy­bė. Tai lė­mė vi­sų mū­sų pa­stan­gos. Dė­ko­ju jums už pa­ra­mą, pa­gal­bą, taip pat ir už kri­ti­ką, ku­rios taip pat bū­na. Su šven­te vi­sus“.

Susirinkusius taip pat sveikino Japonijos am­ba­sa­do­rius To­y­o­ei Shi­ge­e­da, Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shen Zhi­fei, Ru­mu­ni­jos am­ba­sa­do­rius Dan Ad­rian Ba­la­nes­cu.  437-ojo gimtadienio proga pasveikinti alytiškių atvyko Alytaus miestų partnerių delegacijos iš Amatos (Latvija), Suvalkų (Lenkija), Luko (Ełk, Lenkija), Gižycko (Lenkija), Opolės (Lenkija), Lydos ir Gardino (Baltarusija), Kremenčuko (Ukraina), Fokšãnio (Focşani, Rumunija) miestų.

Oficialaus šventės atidarymo metu buvo  įteiktos Alytaus miesto garbės piliečio regalijos. Šie­met šis var­das su­teik­tas gar­baus at­mi­ni­mo Aly­taus ran­ki­nio pa­triar­chui Jo­nui Jo­nuš­kai (1950–2017). Mies­to gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos bu­vo įteik­tos J. Jo­nuš­kos žmo­nai Ely­tei Jo­nuš­kie­nei.

Renginio metu taip pat įteiktos trys Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos. 2,5 tūkst. eu­rų ver­tės pre­mi­ja už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę sa­va­no­riš­ką ir lab­da­rin­gą veik­lą projektuojant Svei­ka­tin­gu­mo skve­rą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bei puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to įvaiz­dį bu­vo įteik­ta ar­chi­tek­tams Al­fre­dai ir Ai­dui Ur­ma­na­vi­čiams.

Antroji premija skir­ta re­ži­sie­riui Ar­vy­dui Kin­de­riui už do­ku­men­ti­nio vai­dy­bi­nio fil­mo „La­bas ry­tas, Aly­tau!“ su­kū­ri­mą. Kū­ry­bi­nės, sce­ni­nės veik­los 30-me­čio ir Aly­taus mies­to ofi­cia­laus him­no 20-me­čio pro­ga dar viena pre­mi­ja  įteik­ta mu­zi­kos at­li­kė­jui ir mies­to him­no kū­rė­jui An­driui Amb­ro­ma­vi­čiui.

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius jau 24 kar­tą iš­rin­ko Me­tų žmo­gų, jį sim­bo­li­ne Auk­si­ne plunks­na ap­do­va­no­jo per mies­to gim­ta­die­nio šven­tę. Šie­met šis ap­do­va­no­ji­mas ir ti­tu­las už Aly­taus at­sto­va­vi­mą tarp­tau­ti­niuo­se, pa­sau­li­niuo­se plau­ki­mo tur­ny­ruo­se, žai­dy­nė­se ir čem­pio­na­tuo­se, iš­ko­vo­tus auk­so, si­dab­ro, bron­zos me­da­lius, už daug kar­tų pa­ge­rin­tus Lie­tu­vos plau­ki­mo re­kor­dus, už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niu ir pa­sau­li­niu mas­tu su­teik­tas gy­dy­to­jui Si­gi­tui Kat­ke­vi­čiui. Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mė S. Kat­ke­vi­čiaus tre­ne­ris, Aly­taus van­den­svydžio spor­to ir rek­re­a­ci­jos klu­bo „Dzū­ki­jos van­de­nis“ pre­zi­den­tas ir van­den­svydžio tre­ne­ris Ar­tū­ras Vai­ni­ko­nis.

Alytaus miesto šventės vakaro koncertų metu alytiškiams ir miesto svečiams koncertavo grupė „Joke“, Egidijus Sipavičius, Monika Linkytė, svečiai iš Latvijos – grupė „Carnival Youth“, Beatrich, „Biplan“, Nojus su grupe ir grupė „Kiti kambariai“.

Birželio 16-ąją  Alytaus miesto teatre vyko pasaulio alytiškių sambūris, sukvietęs po visą pasaulį išsibarsčiusius miestelėnus sugrįžti į gimtąjį Alytaus miestą. Gyvenantys svetur į savo miestą sugrįžo tam, kad čia atšvęstų jo gimtadienį, pasidalintų miesto ateities vizijomis ir idėjomis. Viena jų pasiūlyta tiesioginio teletilto su Londono (Didžioji Britanija) metu – Alytuje įkurti Pasaulio alytiškių skverą.

Miesto gimtadienyje  šurmuliavo XIV vaikų ir jaunimo liaudies meno festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“, jį  organizavo Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“, vyko liaudiškos muzikos koncertai, netrūko linksmybių mažiesiems alytiškiams.

Vidurnaktį Dzūkijos sostinės dangų  nušvietė šventinis fejerverkas.

Alytaus miesto šventės programą  sekmadienį užbaigė spalvotas pramoginis bėgimas,  AB  mašinų gamyklos „Astra“ organizuotas dviračių žygis ir baigiamasis šventės koncertas, jame pasirodė šių metų TV projekto „X faktorius“ finalininkai Lukrecija ir Vakaris, „Yamahos“ muzikos mokyklos ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos šiuolaikinės muzikos grupė ir kiti.

Visų trijų šventinių dienų miesto centre šurmuliavo šventinė mugė, joje alytiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę  įsigyti tautodailės suvenyrų, meno dirbinių, mėsos, duonos ir pyrago gaminių bei kitų gardumynų.

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *