Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Rugsėjo 27 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 49-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

3. DĖL PRITARIMO BUVUSIOS ALYTAUS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS SAKŲ G. 3 SUTVARKYMO PROJEKTUI (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

8. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS IŠVADOMS (Jurgis Krasnickas, tarybos narys, darbo grupės pirmininkas; 10 min.)

9. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 4.2. PUNKTO PAKEITIMO(Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL VAŽIAVIMO NUOLAIDOS SPALIO 1 DIENĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   (A. Tarasevičius; 5 min.)

12. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (V. Bartusevičienė; 5 min.)

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL LEIDIMO DONATUI VASILIAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ“ PAKEITIMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-09-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL LEIDIMO REDUI DIRŽIUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-207 “DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2018–2019 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

19. DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-421 „DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

25. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMUI(R. Ališauskienė; 10 min.)

26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

27. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2016 M. LIEPOS 13 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES „KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ALYTAUS APSKRITIES TERITORIJOJE“ NR. B2-292/SR-1131(10.60) (R. Ališauskienė; 10 min.)

28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

29. MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

30. DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PROFESINĖS LINKMĖS MODULIŲ VYKDYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI PAGALBAI ORGANIZUOTI IR PREVENCINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-241 „DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ŠIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMO PRIEMONEI (PROJEKTUI) SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-50 „DĖL MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ MOKYMOSI MAŽESNĖSE MOBILIOSE GRUPĖSE NEI TAI NUMATO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO TVIRTINAMI BENDRIEJI PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PLANAI FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-398 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS 2017-11-21 PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. VAK (JC-1) ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTOREI JŪRATEI TREIGIENEI SUTEIKTI III VADOVŲ KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-03 SPRENDIMO NR.T- 250 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-03 SPRENDIMO NR.T- 249 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

Parašykite komentarą